FELHÍVÁS A BÉLYEGES SEREGHEZ

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Büszke kárhozók, eldob­hattok százszor,

A lelkem százszor utánatok oson,

Örök bolygók, örök riasztgatók,

Idők kovászai, megyek én is veletek

Bélyegesen, csillagoson.”

Ady Endre

A Magyar Zsidó Kulturális Egye­sület alapítványt hoz létre a ma­gyarországi zsidó kultúra és tudo­mány támogatására. Az Alapítvány egyelőre nincstelen, mert anyagi értelemben is önállóan óhajt láb­ra állni. Ez adta a gondolatot, hogy felhívással forduljunk a művészeti és tudományos közvélemény azon ré­széhez, amelyik zsidóságát nem szégyelli, hanem szeretetből font kötelességből megvallja, nevezzék – vagy nevezze ő magát – bárho­gyan is: zsidónak, magyar zsidónak, vallásosnak, ateistának, „betértnek”, „kitértnek”, körülmetéltnek vagy körülmetéletlennek, cionistának, asszimilánsnak vagy olyan – valóban keresztény – em­bernek, aki abban a pillanatban zsidó, amikor antiszemitával ta­lálkozik.

Barátaink!

Írjunk közösen könyvet arról, hogy mit jelent nékünk a törté­nelem e percében ZSIDÓNAK LEN­NI. Ezt a kötetet ingyen, aján­dékképpen s áldozatul fogják majd gondos kezek szerkeszteni, tipografizálni, nyomdába adni, és ter­jeszteni is. Ezért hát mi se – ti se számítsatok honoráriumra a számvetéstekért, ha csak nem Istentől, és a lelkiismeretetektől, amelyik ezt a 4-6 oldalnyi vallomásokból összeállítani remélt könyvet talán régóta szomjazza már.

Mint mindenkor, ma is nehéz „bélyegesnek”, „csillagosnak”, „Idők kovászainak”, zsidónak lenni – ám­bár sokunknak gyönyörűséges fel­adat is, részvét és hitvallás, szűnhetetlen gyász, és meg nem érdemelt öröm. Egy örök reményre szegzett mutatóujj, szerelmes lázadás az Örökkévaló nevében…

És még mi minden?

E kérdésre válaszoljunk ma mind­annyian. Kik vagyunk? Hányfé­lék vagyunk? Mért vagyunk zsidók vagy mért vagyunk magyar zsidók, mért élünk itt, és miért nem Izraelben, avagy épp fordítva? Miért számoljuk magunkat ma is, mindennek ellenére a Választott

Nép, „a Könyv népe” tagjai közé mi, ama inkább láthatatlan, mint látható szellemi egyház fiai, akik Jákob példáját követve, nap mint nap szívesen kelnek bírókra a Megfoghatatlannal, legyenek akár ortodox izraeliták, akár Krisztus­hívő zsidók vagy szimpátiájukat a zsidóság és a magyar zsidóság mellett is mind sűrűbben kinyil­vánító keresztény értelmiségiek – miért vagyunk mi hűek Ábra­hám szövetségéhez az Úrral?

Miért bandukolunk még min­dig Isten népével együtt, ren­dületlenül és megfélemlíthetetlenül, holott százszor könnyebb vol­na megtagadni, mint mellette dön­teni? Mért vállaljuk ezt a kálvári­át?

Mit mond e két szó: ZSIDÓNAK LENNI?

Akiket megérint e kérdés a szí­vükben, válaszaikat ide küldjék: Magyar Zsidó Kulturális Egyesü­let (Varga Sándor kezeihez)

Bu­dapest 70. Pf. 216. 1440

Határidő: 1991. június 30. Budapest, 1991. április 19.

Kocsis Zoltán zongoraművész

Konrád György író

Kornis Mihály író

Mészöly Miklós író

Preisich Gábor építész

Szántó Tibor könyvművész

Vámos Tibor mérnök, akadé­mikus

Vásárhelyi Miklós sajtótörténész

*

Az „Egyenlőség” Alapítvány a ma­gyarországi zsidó kultúra és tudomány támogatására a törvényes előírásoknak megfelelően ha­marosan megalakul. Célja: magyarországi lapok, folyóiratok, köny­vek, zeneművek stb. kiadása, forgalomba hozataluk támogatása; ál­talában a magyarországi zsidó kul­túra, tudomány, művészet segítése-ösztönzése.

Az Alapítvány különösen fontos feladatának tekinti a magyarorszá­gi zsidó közösségek (kehilák) tör­ténetének feldolgoztatását, az el­pusztított vidéki közösségek múlt­jának és kultúrájának felderítését, továbbá a magyarországi zsidóság mai helyzetének szociológiai szem­pontú feltérképeztetését is.

Alapító tagnak tekintjük azokat, akik az Alapítvány banki számlájá­nak megnyitását követő egy hóna­pon belül

  • szervezetek, vállalatok, in­tézmények 100 ezer forinton felüli,
  • egyének 5 ezer forinton fe­lüli,
  • 70 éven felüliek, továbbá kisnyugdíjasok ötszáz forinton fe­lüli összeget fizetnek be.

Az alapító tagok névjegyzékét a ZSIDÓNAK LENNI című kötetben közzétesszük.

Kérjük mindazokat, akik alapító tagok óhajtanak lenni, közöljék címüket, hogy a postabefizetési lapot, annak elkészülte után, azon­nal megküldhessük.

Magyar Zsidó Kulturális

Egyesület

Budapest 70. Pf. 216.

1440

 

Címkék:1991-05

[popup][/popup]