“Feláldoztuk minden tartalékunkat”

Írta: G. J. - Rovat: Archívum, Közösség

Beszámoló a Budapesti Ortodox Hitközség 1997. évi közgyűléséről

Fixler Herman elnök ismét Zájin Ádár ünnepének napján, az esti ima kezdete előtt más­fél órával nyitotta meg az éves közgyűlést, amelynek feladata volt az 1996. évi zárszámadás és az 1997. évi költségvetés elfogadása is.

„Megállapítom, hogy a közgyűlés ha­tározatképes, teljes létszámban meg­jelentek” – konstatálta az elnök az örömteli tényt. A kívülálló számára nem világította meg, mik a határozat- képesség kritériumai, és mennyi a tel­jes létszám. „Az ember a lehelethez hasonló, napjai, mint az árnyék száll tovább” – ekképp idézte az elnök a 103. zsoltár szavait. Ezután Majse rabbénu páratlan személyiségét méltatta, hozzátéve, hogy a hitközség vezeté­sének kemény munkája is csak úgy végezhető méltón, ha azt úgy tesszük, mint őseink és Majse rabbénu. Öt el­hunyt hittestvérről emlékezett meg ez­után, kiemelve a közösséget ért pótol­hatatlan veszteséget.

Az ortodoxia főkönyvelője ismertette ekkor az elmúlt évi gazdálkodás főbb adatait. (Cikkünk végén táblázatban közlünk ezek közül néhányat.)

Az 1996. évi gazdálkodás összes be­vétele 116 millió forint, összes költsége 132 millió forint – kalkulálta ki végül a 16 millió forintos veszteséget a főköny­velő, aki az egész költségvetést alig öt perc alatt hadarta el. „Kiadásaink 56 millióval haladták meg az előző évit” – összegezte a gazdálkodás nehézségeit a szót ismét magához vevő elnök. Ezután a legfontosabb kiadások felsorolásához kezdett hozzá. Mivel mondandójában nem váltak élesen külön a gazdálkodá­si adatok, az 1944-es év borzalmai, az elért eredmények, az erkölcsi intelmek, a gonosz veszedelmének felidézése, valamint a zsidó hagyomány továbbörökítésének fontossága, ezért az alábbiak­ban, a kronologikus sorrendhez nem ra­gaszkodva, csupán felsoroljuk expozé­jának lényegesebb elemeit:

Az Alma utcai szeretetotthon felújí­tása már nem halasztható. Ennek kap­csán részletekbe menően felidézte a budai zsidó kórház betegeinek 1945. ja­nuári lemészárlását. „Mikor én idejöt­tem – ugrott a hatvanas évekre -, bor­zalmas állapotok uralkodtak az otthonban. 4-5 idős ember is feküdt két ágyon.” Ezután ismertette az otthon mintegy ötven idős lakójának mai, igen kedvező életkörülményeit, az őket kö­rülvevő szeretetteljes légkört.

Az ortodoxia biztosítja a kasrutot nemcsak idehaza, hanem Csehország­ban, Szlovákiában és mindenekelőtt Kár­pátalján, ahol az egész szükségletet fe­dezi. A küldemények kiszállítását a Mál­tai Szeretetszolgálat ingyenesen végzi.

A pénz nem minden. Ennek szem­léltetése végett az elnök felidézte mun­kaszolgálatos élményeit, ezen belül egy gazdag földbérlő esetét. Az illető nyo­morultul pusztult el a munkaszolgálat­ban, fájdalommal emlékezve arra, hogy nélkülözést nem ismerő éveiben soha nem juttatott semmit a szegényeknek.

Egy Bécsben élő gazdag adományo­zó segítségével tanházat kívánnak létesí­teni. Ennek kapcsán az elnök visszaem­lékezett a 60-as 70-es évekre, mikor az ateista elnyomással dacolva Talmud Tó­rájukon oktatták a gyerekeket. Később ebből az intézményből sokan mentek a Wesselényi utcai ortodox iskolába. Ma már az iskola diákjai közül több tucatnyi tanul jesivában – ismertette a meglepő újdonságot. Sajnos az iskola 1995-ben tönkrement a külföldről jött vallási veze­tők miatt – mondta sommásan. Akkor vette át az intézmény finanszírozását az ortodoxia és a Síp utca. Az ortodoxia először 32 milliót, majd 40 milliót adott az iskolának, föláldozva ezzel minden tartalékát. A zsidó iskolát azonban min­denképpen meg kell menteni, hiszen ez biztosítja majd a szakavatott hitközségi alkalmazottak utánpótlását. Jelenleg például mindössze két sakter járja az or­szágot és a környező országok zsidó kö­zösségeit, hogy a rituális vágás iránti igé­nyeket kielégítsék. Közülük az egyik nyolcvan éves is elmúlt.

Meg kell szerettetni a vallást, a tanu­lást a fiatalokkal. Szép szóval, szeretettel, törődéssel. Jelenleg az ortodoxia óvodá­jában kevés a gyerek, mert a mostani óvodások korosztálya csekély létszámú.

„Az a tudat, hogy a tagság mellet­tünk van, megduplázza erőnket.”

„Kapcsolatunk a Síp utcával testvé­ri.” Az elnök itt fölidézte a 60-as 70-es éveket, amikor Seifert Géza MIOK-elnökkel vállvetve küzdöttek a kommu­nista hatóságok pressziója ellen.

Az 1997-es évben megkezdik a Ka­zinczy utcai templom renoválását, amely most már nem tűr halasztást. Eb­ben az évben 180 milliót terveznek rá­fordítani, amelyből 80 milliót az állam fedez. A teljes költségvetést 550 millió forintra becsülik.

Van-e hozzászólás? – kérdezte végül az elnök, miután 1 óra 27 perces beszá­molója végeztével 8 percnyi idő maradt az ima kezdetéig. Az Alma utcai körzet egyik híve emelkedett szólásra ekkor és megkérdezte: miből kívánják fedezni a 16 millió forintos veszteséget? Egyben közössége kérését is tolmácsolta: egy új tórára lenne szükségük. Fixler Herman a tóra felől megnyugtatólag vála­szolt, a másik kérdésre nem reagált.

Nagy meghatottsággal hallgattam ezt a nagyon szép és tartalmas beszá­molót, amely, úgy hiszem, hogy díszére szolgál az egész magyarországi zsidó­ságnak” – üdvözölte ekkor dr. Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke az orto­doxia közgyűlését, meleg szavakkal kérve jó egészséget és hosszú életet a Mindenhatótól az ortodoxia tagjainak és elnökének.

Több hozzászólás nem lévén, az el­nök szavazásra tette föl a kérdést: elfo­gadja-e a közgyűlés az 1996. évi zár­számadást? Többen föltették a kezü­ket. Ellenszavazat nem volt, így az el­nök megállapította, hogy „a közgyűlés a zárszámadást egyhangúlag elfogad­ta”. Hasonlóan rövid szavazással végez­tek az 1997. évi költségvetéssel is.

 

(Marhahús
összes Költség 9069
összes bevétel 7732
húsüzem vesztesége 1331
Baromfi |
összes költség 17 988
összes bevétel 18 549
nyereség 561
|Tej 1
összes költség 3034
összes bevétel 2132
veszteség 902
|Bor
összes költség 2326
összes bevétel 2016
veszteség 310
1 Kenyér i
összes költség 2506
összes bevétel 2676
veszteség 170
Illanna étterem
összes költség összes bevétel Joint-támogatás veszteség

Az adatok ezer forintban <

17 950 17 208 536 206

értendők.

Címkék:1997-04

[popup][/popup]