Európai zsidó kulturális szövetség alakult

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Európai zsidó kulturális szövetség alakultA pályázati programok már az idén megkezdődnek

Egy brit kutatóközpont és egy francia zsidó kulturális szervezet közös erőfeszítéseinek eredmé­nyeként született meg az új szer­vezet, melynek célkitűzése, hogy segítségével a művészek új nem­zedéke hozzájárulhasson a 21. századi európai kultúra gazdagítá­sához.

A londoni Institute for Jewish Policy Research (JPR) és a párizsi Alliance Israélite Universelle (AIU) által független szervezetként létrehozott Szövetség célja „a zsidó élet jobbítása a művészi kreativitás és a művészi eredmények erkölcsi és anyagi támogatásán, a tudo­mányos kutatás elősegítésén, illetve a zsidó kultúra európai elérhetőségének javításán keresztül”.

E kezdeményezés célja, hogy segít­séget nyújtson a Fiatal művésznemze­dék számára függetlenül attól, hogy Manchesterben, Prágában, Budapes­ten, Koppenhágában vagy éppen Ró­mában tevékenykednek,” nyilatkozta Lena Stanley-Clamp, a JPR közönség kapcsolati igazgatója és az Európai Szö­vetség a Zsidó Kultúráért londoni irodá­jának igazgatója. „Befektetésünket nem épületekbe, hanem a tehetségbe és az emberekbe helyezzük.”

Az Európai Szövetség létrehozása – az ötlettől a megvalósításig – mintegy két éves időszak alatt valósult meg. Konferenciák, szemináriumok és Euró­pa legkülönbözőbb részeit képviselő művészekkel és szakemberekkel foly­tatott egyeztetések sora előzte meg. A zsidó kultúra számukra ihletforrás, s fontosnak tartják azt a szerepet is, amelyet a kultúra és a művészetek ját­szanak a judaizmusnak a világ elé tárá­sában – különösen egy olyan korban, amikor a kulturális sokszínűség előse­gítése számos európai intézmény egyik legfőbb célkitűzése.

A szervezet céljai között szerepel olyan munkák és tevékenységek támo­gatása, amelyek a kortárs zsidóság-él­ményt tárgyalják vagy tükrözik; a kultu­rális önkifejezés új hangjainak és for­máinak bátorítása a sokszínűség jegyé­ben; a zsidó kulturális örökség életerejének kommunikálása a szélesebb tár­sadalom felé; valamint az új médiu­mokban és technológiákban rejlő le­hetőségek kiaknázásának elősegítése a művészi önkifejezés formáinak bővíté­se és a zsidó kultúra minél szélesebb körű elérhetőségének lehetővé tétele érdekében.

Az Európai Szövetség a Zsidó Kultú­ráért – részben az Európai Bizottság Kultúra 2000 programjának támogatá­sával – az alábbi területeken kínál pá­lyázati lehetőségeket:

– Vizuális művészetek: festmény- és szoborkiállítások, fotóművészeti kiállí­tások, installációk és elektronikus mű­vészet, valamint művészeti műhely­munkák és vendégművész programok.

– Előadóművészetek (színház-, ze­ne- és táncművészet): többek között új művek megrendelése, kortárs darabok fordítása, valamint művészeti műhely­munkák és vendégművész programok.

Médiumok és kiadványok: többek között időszakos nyomtatott és interne­tes kiadványok megjelentetése, művé­szeti témájú internetes hálószemek, dokumentumfilmek készítése, esszék, novellák és regények fordítása.

Tudományos munka és kutatás: többek között olyan doktori disszertáci­ók és kutatási projektek támogatása, amelyek a zsidó kultúrával kapcsolatos vitákat, a képzőművészeti és iroda­lomkritikát, valamint a kulturális alko­tások létrehozásának és támogatásá­nak különböző vonatkozásait tárgyal­ják vagy érintik.

A Szövetség széles körű és lelkes fo­gadtatásban részesült:

Tom Freudenheim, a londoni Somerset House Gilbert-gyűjteményének igazgatója, a Washingtonban működő Smithsonian Institution volt múzeum­ügyi titkárhelyettese: „Mint Európában élő amerikai zsidó, nagyon izgalmas­nak találom a Szövetség létrehozását, amely méltó válasz a zsidó kulturális al­kotóerő újabban szinte valamennyi eu­rópai országban tapasztalható virágzá­sára. A zsidósággal érintkező területe­ken tevékenykedő művészek gyakran érzik úgy, hogy légüres térben dolgoz­nak; ez az új közös program fontos lé­pés – pénzügyi értelemben éppúgy, mint jelképesen – ennek a nagy je­lentőségű közösségnek az elismerése felé, hisz e közösség energiái valószí­nűleg hatást gyakorolnak az európai zsidó életre annak teljességében.”

Kerstin Allroth, filmszakértő, Kop­penhága: „Különösen nagy örömömre szolgál, hogy a Szövetség úgy döntött, támogatást nyújt a médiumok területén felbukkanó újszerű vállalkozásoknak, hiszen éppen ezek jelentik azokat az ablakokat, amelyeken keresztül a fejlődő zsidó kultúra mindenki számá­ra a legkönnyebben, a legtisztábban láthatóvá válhat. Különösen nagy fon­tosságú ez az európai országok kevés­bé ismert zsidó művészei számára, akik – országaik sajátosságai folytán – kereskedelmi támogatásban nem ré­szesülhetnek, s az amúgy is gyér kor­mányzati támogatásokhoz nemigen jut­hatnak hozzá.”

David Breuer-Weil, képzőművész, London: „Ez a projekt fontos jeleket su­gároz az Európában dolgozó zsidó mű­vészek felé. Úgy érezzük, valakit érde­kel mindaz, amit csinálunk. Ráadásul az Európai Szövetség a Zsidó Kultúráért éppen abban a kritikus pillanatban szü­letett meg, amikor a fiatal művészek­nek pénzügyi támogatásra van szüksé­gük, hogy munkájukat folytathassák. Tapasztalatból tudjuk: nem egyszer minden azon múlik, hogy az alkotó ré­szesül-e kisebb támogatásban vagy sem.”

Kovács András professzor, Szocio­lógiai Intézet, Eötvös Loránd Tudomá­nyegyetem, Budapest: „A vasfüggöny leomlása óta a tudományos életben, a képzőművészetekben és a kultúrában olyan virágzásnak indultak a zsidó té­mák, amire a kommunizmus időszaká­ban gondolni sem lehetett. Magyaror­szágon, amely a legnagyobb zsidó kö­zösséget mondhatja magáénak Francia- országon, Anglián és a volt Szovjetuni­ón kívül, a Szövetség az Európai Zsidó Kultúráért rendszeres támogatásai ré­vén fontos szerepet fog játszani abban, hogy a zsidó újjáéledés lendülete a to­vábbiakban is töretlenül megmaradjon – mi több, a művészek olyan nemzet­közi postacímévé válhat, amelyen ke­resztül kicserélhetik ötleteiket.”

A pályázati lehetőségeket nyújtó új szervezet társult szervezetei a brüssze­li Centre Européen Juif d’Information, a Berlini Zsidó Közösség, a Prágai Zsidó Múzeum, valamint a budapesti Közép-Európai Egyetem Zsidó Tanulmányok Programja.

További tájékoztatást nyújt a Szövet­ségről és jelenleg elérhető pályázati prog­ramjairól, illetve a pályázatok benyújtásá­nak módjáról a Szövetség internetes hon­lapja: www.jewishcultureineurope. org

Címkék:2001-06

[popup][/popup]