Eredményes év, fejlődő nemzetközi kapcsolatok – MAZSIKE Közgyűlés, 2002

Írta: Rick Zsófi - Rovat: Archívum

Eredményes év, fejlődő nemzetközi kapcsolatokMAZSIKE-közgyűlés, 2002

2002. december 14-én tartotta évi ren­des közgyűlését a Magyar Zsidó Kultu­rális Egyesület. Feldmájer Péter elnök beszámolt az egyesület elmúlt évi tevé­kenységéről. Sikeresnek ítélte az egye­sület három legnagyobb rendezvényét („Egy név-egy áldozat” – holocaust-megemlékezés a Terror Házánál, a Zsidó Kultúra napja és a Chanuka-bál), és a kisebb programokat is (az Ámen című film bemutatója, a Festészet Kedvelők Köre kiállítás látogatásai, a kirándulások és a rendszeres szombat esti prog­ramok a Garay utcában). Elmondta, hogy előrelépés történt a klubhelyiség állapotát illetően, a tervek szerint en­nek folytatása is lesz. Az elnök meglátá­sa szerint még sikeresebben működ­hetne az egyesület, ha növelné a fizető tagok számát, illetve, ha még széle­sebb körű látogatottsága lenne a különböző rendezvényeknek.

Ezek után Rajki András gazdasági elnökhelyettes beszámolt a 2002. évi költségvetésről. E szerint az egyesület évi teljes bevétele mintegy 5,4 millió forint, ebből 500 ezer forint folyt be tagdíjakból, 930 ezer forint pedig az az 1%-os SZJA támogatásból (ez az egyesület fennállása óta a legmaga­sabb összeg). A MAZSÖK-től 1 millió forintot, a MAZSIHISZ-től I 500 000 forintot kapott az egyesület. A legtöbb kiadást a rendezvények szervezése, lebonyolítása, és a Hírlevél elkészíté­se jelentik. Az elmúlt év összkiadásai 4,4 millió forint körül vannak. Ezek alapján az egyesület a következő évet 1 millió forint tőkével tudja majd kez­deni. Az elnökhelyettes előzetes szá­mításai szerint a következő évben 6 millió forintos bevételre számíthat a MAZSIKE, melyből lehetősége nyílik nagyobb programokat szervezni, vala­mint egy esetleges könyvkiadási prog­ramot beindítani.

Olti Ferenc beszámolt a MAZSIKE növekvő nemzetközi reprezentációjá­ról, melyet a European Council of Jewish Communities szervezetben vállalt szerepének köszönhet. Az ECJC ma­gyarországi közreműködéssel a buda­pesti konferencia után immár második alkalommal rendezett nagyszabású zsi­dó oktatási szimpóziumot tavaly de­cemberben, ezúttal Londonban.

Az utolsó napirendi pont az egyéb ügyek megbeszélése volt. A MAZSIKE tervei között szerepel, hogy a Hírlevél ja­nuártól színes képmelléklettel jelentke­zik, a négy kép képeslapként feladható lesz majd. Szintén januárban fotópályá­zatot hirdet „Tegnap és ma a zsidó élet­ben” címmel, ahová bármilyen, nem hi­vatásos fotós műveit várják. A képekből kiállítást rendeznek a Zsidó Kultúra Nap­ján 2003-ban. Távolabbi terv egy Purim-bál szervezése, valamit tavasszal egy sóletfőző-verseny, kirándulással egybeköt­ve a szentendrei skanzenben.

A beszámolókat a jelenlévők egyön­tetűen elfogadták. A könyvkiadási ter­vezetről a januári ülésen dönt majd az elnökség.

Rick Zsófi

Címkék:2003-01

[popup][/popup]