Emberségnek példája

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belpolitika

Sipos Tibor, a Németországi Ma­gyar Református Lelkigondozói Szolgálat elnökségének lelkészi tanácsbírája 1999. december 16-án nyilvánosan követelte két elnökségbeli tagtársának, dr. „vitéz” Czanik Géza tiszteletbeli örökös elnöknek és dr. Fáy Gedeon világi elnöknek a lemondását e tisztségeikről. Czanikot arra is felhívta, hogy mint arra érdemtelen, szolgáltassa vissza a szalaggal díszített Szövetségi Ér­demkeresztet, amellyel a nyugatné­met állam 1991-ben kitüntette.

A lemondásra való felszólítás in­dokául Sipos Tibor a német evangé­likus egyház 1901-es berlini kongresszusának a határozatára hivatko­zott, amelynek 2. pontja szerint: „A zsidóüldözések előkészítésében és végrehajtásában részt vett szemé­lyeknek távozniok kell az egyházi vezető állásokból.”

Sipos tiszteletes úr ökumenikus körlevélben részletesen megírta, hogy Czanik és Fáy a hírhedt ma­gyar háborús bűnös Endrei László közeli munkatársaként és Eichman-nal, illetve Wislicenyvei, a náci „Endlösung”-ot végrehajtó két főhó­hérral szoros kapcsolatban közre­működött a magyarországi deportá­lások előkészítésében, illetve lebo­nyolításában.

Miután nyilvános felszólítására ez év januárjáig nem kapott választ, Sipos Tibor bejelentette: további

jogi kiutat nem látva, teológiai és morális alapon tiltakozik az ellen, hogy egyháza hivatalos szervezete „továbbra is emberellenes cselekmé­nyek elkövetését támogató szemé­lyek vezetése alatt álljon”. Tudatta, hogy e tiltakozás és az áldozatokkal való szolidaritás demonstratív jele­ként minden istentiszteleti szolgá­lata alkalmával viselni kívánja a zsidók nyilvános megkülönbözteté­sére használt sárga csillagot mind­addig, amíg a nevezettek nem tá­voznak tisztségeikből.

Sipos tiszteletes úr egymagában e fellépésével is kivívta megbecsülé­sünket, de érdemei nem merülnek ki ezzel. Református Info című tájé­koztató kiadványában rendszeresen szót emel a kisebbségi jogokért, te­vőlegesen segíti az erdélyi magyaro­kat szorongatott helyzetükben, emellett lankadatlanul küzd egyhá­za demokratikus megújulásáért, a sztálinistákkal és a pártállammal kollaboráló vezetők menesztéséért. E küzdelmének egyik jelentős tette volt, hogy komoly anyagi áldozatvállalással megszervezte Éliás Jó­zsef, a Magyarországon hosszú évek­kel ezelőtt félreállított református lelkész könyveinek kiadását. Éliás, aki 1944-ben életveszélyes kockáza­tot vállalva sok zsidó gyermeket megmentett, azért vált kegyvesztet­té, mert szembefordult a kollaboráns egyházi vezetőkkel. Az NSZK-ban a Sipos Tibor által életre hívott Maecenatura Hungarica kiadásában magyar nyelven napvilágot látott művei között szempontunkból ki­emelkedő jelentőségű „A gyökerekig ásva le” című két tanulmánykötete, melyekben helyreigazítja az ún. teo­lógiai antiszemitizmus tévedéseit és hamisításait.

  • ó

Címkék:1990-09

[popup][/popup]