Első részlet

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Svájci 400 dollár

Első részlet?

Ez év február 11-én Budapesten ün­nepélyes keretek között adták át a Svájci Alapítvány a Holocaust Szüksé­get Szenvedő Áldozataiért alapítvány által juttatott 400 dollárokat néhány meghívott idős embernek – köztük egy százéves asszonynak. Az ünnepélyes aktuson, melyre a Fórum Szállóban ke­rült sor, jelen volt a Szochnut és a Cio­nista Világszervezet igazgatója, Avraham Burg, valamint a svájci alap igaz­gatója, Rolf Bloch. A közismert néven csak „svájci 400 dollárnak” nevezett összeget lapzártánkig már mintegy öte­zer kárpótlásra jogosult magyar zsidó kapta meg. A hitközség ügyvezető igaz­gatója korábban 1000 dollárnyi kárpót­lást harangozott be és nem kevés vita után került sor a 400 dollárok kifizeté­sére. Az Alap, valamint a Szochnut kép­viselői hangsúlyozták, hogy miután az összes kelet-európai kárpótolt megkap­ta az egységes 400 dollárt, a fennmara­dó pénzből még egy “fordulóra” sor ke­rülhet. Az ez alkalomból kiadott nem hi­vatalos tájékoztatóból viszont az is sejt­hető, hogy a legtöbb kelet-európai or­szág zsidó közössége (ha egyáltalán tudható, hogy mely szervezetek képviselik) még távol van attól, hogy a túl­élők listáját olyan szakszerűen állítsa össze, mint a magyarországi zsidóság.

A sajtótájékoztatón Avraham Burg el­mondta, hogy a köztársasági elnöknél tett tisztelgő látogatás során Göncz Ár­pád fölvetette a cigányok kárpótlásá­nak megoldatlan kérdését is. A Szoch­nut elnöke válaszában jogosnak nevez­te a cigányság ezzel kapcsolatos igé­nyeit és ígéretet tett, hogy ezek megol­dásában segítséget nyújt.

*

A fentiekhez kapcsolódik az a hír, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány várhatólag márciusban hirdet pályázatot az igazgatói tisztség betöltésére. Mint arról januári szá­munkban beszámoltunk, Hajósné dr. Vértes Antónia lemondott a közalapít­vány irodavezetőjének illetve kuratóriu­mi titkárának tisztjéről. Most azonban a közalapítványtól új feladatkört kapott: a svájci humanitárius segély kiosztásá­val kapcsolatos feladatokat ellátó prog­ramiroda vezetője lesz.

Címkék:1998-03

[popup][/popup]