Elnökválasztás a Mazsikében

Írta: cs. m. - Rovat: Archívum

Elnökválasztás a Mazsikében

Nem volt vitáktól mentes a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület január 8-án tar­tott rendkívüli elnökválasztó közgyű­lése. Dr. Feldmájer Péter, az egyesület elnöke a Mazsihiszben vállalt – ugyancsak elnöki – teendőinek ellátá­sára hivatkozva mondott le, ezért vált szükségessé az időközi választás.

Egyórás ügyrendi vita alakult ki ar­ról, ki jogosult szavazni a teremben tartózkodó hatvan Mazsike-tag közül, mert többen csak a közgyűlést közvet­lenül megelőzően léptek be a szervezetbe.

Az elsőként felszólaló Deák Gábor elnökségi tag, majd őt követően több régi Mazsike-tag nehezményezte, hogy huszonnégy ember lépett be az egyesületbe, hogy – amint számos cé­lozgatásból kiderült – dr. Sági Györ­gyöt támogassák szavazatukkal. Töb­ben utaltak az egyesület életében már előfordult hasonló esetekre. Míg a „ré­gi gárda” képviselői – bár hangsúlyoz­ták. hogy mindenkit örömmel fogad­nak és kívánatosnak tartják a fiatalí­tást – azt állították, hogy a szavazás e módja alapszabály-ellenes, addig az újonnan érkezettek az érdektelensé­get, azaz azt találták furcsának, hogy egy körülbelül kétszázhatvan fizető tagot számláló egyesület közgyűlésén csupán hatvanan jelennek meg, s két tucat ember fordulatot tud előidézni. Korányi László elnökségi tag úgy vél­te, az alapszabály értelmében lehetsé­ges a voksolás. Olti Ferenc elnökségi tag először „áthidaló megoldást” java­solt, amelynek értelmében mindenki szavazhatott volna, majd egy év múl­va, mikor már az új tagok is teljes jog­gal voksolhatnak, megerősíthetnék pozíciójában az elnököt, végül, rövid szünet után, az alapszabályt értelmez­ve tisztázódott, hogy nincs kizáró ok az új tagok voksolásával szemben, így lehetővé vált a helyszíni jelölés is.

Miután Olti Ferenc és Székely Gábor, a Mazsike korábbi elnöke nem vállalták a jelölést, a várakozásoknak megfe­lelően ketten indultak az elnöki posztért: a jelölőbizottság által javasolt Kirsehner Péter újságíró, a Mazsike elnökségi tag­ja, és a helyszínen jelölt Sági György ügyvéd. Programbeszédeik megtartása után, 31:21 arányban utóbbi nyerte el a tisztséget egy esztendőre, amikor, man­dátuma lejártával, új elnökséget kell vá­lasztania a szervezetnek.

cs. m.

Címkék:2006-02

[popup][/popup]