Elfogyó köztársaság

Írta: (-bert) - Rovat: Archívum, Külpolitika

Birobidzsan

 Sűrűn érkeznek az immár nem is olyan meglepő híradások a határ menti szovjet területek, köztársaságok önállósodási lépé­seiről. Nem is kavart túl nagy érdeklődést a napokban a hír, amely arról számolt be, hogy a szovjet-kínai határon lévő Zsidó Autonóm Terület ismét Zsidó Autonóm Köztársasággá alakult. Pedig ez a pár sor egy több mint hat évtizedes kísérletre utal.

1928-ban a szovjet kormány létrehozta a Távol-Keleten, az addig meglehetősen gyéren lakott mocsaras kínai határvidéken az úgynevezett zsidó nemzetiségi körzetet (OKRUG). Az elkép­zelés az volt, hogy a főleg Ukrajnában nagy zsúfoltságban élő, és a szovjethatalom részére meglehetősen improduktív (főleg ke­reskedők) zsidó lakosságot itt letelepítve, mezőgazdasági és ipa­ri foglalkozásra képezi át. Egyúttal ezt a meglehetősen bizonyta­lan, kínai csoportoktól és fehérgárdista emigránsoktól gyakran támadott határvidéket is meg akarták ezzel szilárdítani. Propaganda hadjáratot indítottak. A telepítéshez amerikai zsidó szer­vezetek anyagi hozzájárulását is igénybe vették. Ennek ellenére a telepítés meglehetősen lanyha ütemben folyt. A táj szépsége nem ellensúlyozta a tél zordságát, az amuri tigrisek támadásait. A te­lepesek közül sokan az első adandó alkalommal visszatértek Eu­rópába.

Érkező zsidók Egy éven belül eltávozók

  1. 950 600

  2. 1875 1125

  3. 2560 1000

  4. 3250 725

1932-33. 11000 8000

(Lásd Zsidó történelmi atlasz, Bp. 1991.)

1934-ben Birobidzsan Zsidó Autonóm terület (oblaszty) lett.

A 30-as évek vé­gén szóba került a nácik által fenye­getett európai zsi­dók esetleges lete­lepítése, de a hiva­talos szovjet szer­vek ettől mereven elzárkóztak. 1941-ben 114 ezer lakos­ból 30 ezer zsidó.

A 78 ezer km2-es körzetben 128 jid­dis nyelvű elemi iskola működik, zsidó kulturális múzeuma, jiddis nyelvű napilapja, felcserképző iskolája, zeneiskolája, vala­mint 27 zsidó szövetkezeti és állami gazdasága van.

Nagy tervek születnek negyed-, esetleg félmillió zsidó letele­pítéséről. így akarják ellensúlyozni a palesztinai államépítést. Egyedül 1948-ban 20 ezren érkeznek a területre. Ennek ellenére a fejlődés megakad, és 1958-ban Hruscsov már hibának minősíti az egész akciót. A következő évben a népszámlálás már csak 15 ezer zsidót regisztrál, akiknek 40 %-a jiddis anyanyelvű. Évről-évre nagyobb az elvándorlás. 1985-ben már nem egészen 12 ezer zsidó él a területen, az összlakosság egyötöde. Ezek is erő­sen asszimilálódtak. Csak 17% jiddis anyanyelvű.

Ezen előzmények ismeretében elég meglepő a hír a köztár­sasággá alakulásról, hiszen a tények azt mutatják, hogy ez a szovjet kísérlet is kudarccal végződött.

(-bert)

Címkék:1992-01

[popup][/popup]