Békés verseny vagy kiszorítósdi? I.

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hagyomány

A mai zsidóságban a választható utak száma jóval több, mint a címben sejtetett három. A diaszpóra hajnala óta mindig is így volt ez, de a modernizáció kezdetén az eltérő felfogások hívei tételesen is megfogalmazták a változó világ kihívásaira adandó válaszaikat. Ortodoxia, konzerva­tivizmus és reformzsidóság akkor különültek el egymástól „hivatalosan”. Azóta a fenti irányzatok is sokfelé szakadtak, és a konzervatív közösség kivételével nem is mutatkozik igény, hogy hitelveiket valamely nagy kongresszuson egysé­gessé szintetizálják. A reformmozgalom igényei között ilyesmi nem is szerepel, hiszen ez a modern világ szabad választásának elvét sértené. Az ortodoxia részéről megvan az igény az univerzális hitelvek deklarálására, ám a szám­talan csoport intranzigenciája akadályozza azt. Az effajta szándék megvalósulására – mint azt az alábbi példa is mutatja – a konzervatív zsidóság köreiben van a legna­gyobb esély. Az alábbiakban olvasható három írás kivá­lasztásában ezért nem a rendszerező szándék vezetett ben­nünket. Csupán a szemléleti különbséget szerettük volna bemutatni: mindenekelőtt a hagyományhoz való viszony terén. Az ortodoxia hajthatatlan ragaszkodása, a konzer­vatívok óvatos változtatási készsége és reform „laza” felfogása az a „skála”, amelyen az írások összemérhetők.

Az első: néhány részletet olvashatnak Jonathan Sacks angol ortodox főrabbi Traditional Alternatives* (Hagyomá­nyos alternatívák) című könyvéből, mely széles ívű történelmi áttekintés után fogalmazza meg a követendőnek vélt elveket.

Az amerikai zsidóság köreiben nagy befolyású Konzerva­tív Mozgalom Emet veEmuná** (Igazság és hit) című nyilat­kozatából vett részleteket olvashatnak összeállításunk má­sodik részében. A nyilatkozatban a mozgalom rabbigyűlése (Rabbinical Assembly) által kijelölt vezető rabbik és teoló­gusok fogalmazzák meg hitelveiket.

Fred Morgan rabbi, a progresszív judaizmus irányzatá­hoz tartozó londoni Leo Baeck College tanára a Szombat felkérésére írásban elküldte nekünk egy előadása szöve­gét, amelyben röviden vázolja a reformzsidóság filozófiáját – ahogy azt az ő gyülekezetében gyakorolják.

E mostani – elvi, teológiai jellegű – összeállításunk után következő számunkban a három irányzat Izraelben vívott politikai harcairól közlünk majd összefoglalót.

* Jonathan Sacks: Traditional Alternatives. 1989. Jew’s College Publications.

** Emet ve Emuná. A konzervatív zsidó mozgalom hitelvei. 1988. The Jewish Theological Seminary of America.

Címkék:1997-01

[popup][/popup]