Az új Kneszet

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael, Külpolitika

A 3.933.250 izraeli szavazó­polgár május 29-én megválasztotta az új miniszterelnököt és az új Kneszetet. A részvételi arány – ami Izraelben hagyo­mányosan magas – ezúttal 85 százalék volt, ami még az izraeli átlagot is felülmúlta.

BALOLDAL

Munkapárt

Képviselői helyek száma 1992-ben: 44 1996-ban: 34

Fő politikai célok: Tovább akarják vinni a Rabin által megkezdett békefo­lyamatot; rendezni kívánják a palesztin területek végső státusát, nem zárva ki az önálló palesztin állam lehetőségét; folytatni akarják a béketárgyalásokat Szíriával, akár a Golán-fennsík feladása árán is.

Merec

Képviselői helyek száma 1992-ben: 12 1996-ban: 9

Fő politikai célok: A Munkapárttól balra álló párt támogatja Peresz béke­politikáját, a független palesztin állam létrehozását. Fellép a vallás politikai szerepének csökkentéséért, a polgári házasságért és temetésért, az állampol­gári jogok védelméért.

Demokratikus Front a Békéért és Egyenlőségért

Képviselői helyek száma 1992-ben: 3 1996-ban: 5

Fő politikai célok: Az arab kommu­nista párt az önálló palesztin államért és az izraeli arabok egyenlő jogaiért száll síkra.

Egyesült Arab Lista

Képviselői helyek száma 1992-ben: 2 1996-ban: 4

Fő politikai célok: Önálló palesztin állam; egyenlő jogok az izraeli arabok­nak.

JOBBOLDAL

Likud-Comet-Geser

Képviselői helyek száma 1992-ben: 40 1996-ban: 31

Fő politikai célok: A palesztin terü­letek végső státuszáról folyó tárgyaláso­kon kizárják az önálló palesztin állam lehetőségét, csak autonómiát tartanak lehetségesnek. Tovább kívánják folytat­ni a települések bővítését a Jordán nyugati partján. Radikális liberalizációt ígérnek a gazdaságban.

Nemzeti vallásos párt

Képviselői helyek száma 1992-ben: 6

1996-ban: 9

Fő politikai célok: Támogatja a Li- kud béketárgyalásokkal kapcsolatos el­képzeléseit, a települések kiterjeszté­sét a megszállt területeken; képviseli a modem ortodox vallásos irányzat érde­keit.

Moledet

Képviselői helyek száma 1992-ben: 3

1996-ban: 2

Fő politikai célok: A Likud-Comet koalíciótól jobbra álló párt elutasítja az oslói megállapodásokat; támogatja a települések bővítését és megerősíté­sét, a hadsereg szerepének növelését a megszállt területeken; pártolja az arab lakosság „önkéntes kitelepülését” e te­rületekről.

VALLÁSOS PÁRTOK

Sasz

Képviselői helyek száma 1992-ben: 6

1996-ban: 11

Fő politikai célok: Az ortodox sze­fárd vallásos körök érdekeit és nézete­it képviselő párt; nincs részletesen ki­dolgozott politikai programja, a mozga­lom nagytekintélyű vezetőjének, Ovadja Joszéf rabbinak aktuális útmutatását követi. Főként vallási, oktatási és szoci­ális kérdések iránt érzékeny.

Egyesült Tóra Zsidóság

Képviselői helyek száma 1992-ben: 4

1996-ban: 4

Fő politikai célok: két fő alkotója a haszid csoprtokból álló Agudat Jiszraél és a nem haszid ultra-ortodox Degel Hatora, melyeknek oktatási és szociális programjaihoz kíván pénzügyi támo­gatást szerezni. Egyéb kérdésekben át­fogó politikai programja nincs.

ÚJ PÁRTOK

Jiszrael Ba’alija

Képviselői helyek száma 1996-ban: 7

Fő politikai célok: Az alig egyéves múltra visszatekintő párt az elmúlt tíz évben bevándorolt (elsősorban posztszovjet) zsidók szavazataira számít; az új bevándorlók érdekeinek képviseletét ígéri, elsősorban szociális téren; sík­ra száll a gazdasági liberalizációért a polgári házasságért és temetésért.

Harmadik Út

Képviselői helyek száma 1996-ban: 4

Fő politikai célok: A két „nagy” kö­zötti harmadik alternatívát hirdeti; el­lenzi a visszavonulást a Golán-fennsíkról, megfontolt, szakértői hozzáállást javasol a palesztinokkal folytatott tár­gyalásokon.

*

A választásokon további tíz, döntő többségében új párt indult, amelyek nem érték el a Kneszetbe jutáshoz szük­séges másfél százalékos küszöböt. Ezek: Telem Emuná (szefárd vallásos párt); Arab Párt a Békéért és Megújulásért; Jamin Jiszrael (szélsőséges vallásos párt); Nyugdíjasok Demokratikus Ak­ció Szervezete (arab békepárt); Alija szolidaritás (új bevándorlók érdekkép­viselete); Haladás Párt (baloldali arab párt); Férfiak Jogai; Moreset Avot (radi­kális vallásos párt); Település Párt.

Címkék:1996-06

[popup][/popup]