Az (ezer márkáért) segítő kéz

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Az (ezer márkáért) segítő kéz

Az őszi ünnepek idején, mikor a JCC bu­dapesti összekötő irodája nyolc napig zárva volt, a zárt ajtón a kárpótlás iránt érdeklő­dők a következő feliratot olvashatták:

A nyíl irányába elindulók ezután a szom­széd udvarban az Europa-Ost Internatio­nal nevű cég irodájában kötöttek ki, ahol megtudhatták, hogy az (amúgy magyaror­szági bejegyzéssel nem rendelkező) cég „nagy tapasztalattal és széles kapcsolatok­kal rendelkező iroda”, amely „nemcsak se­gít a kérdőívek kitöltésében, az eredeti ira­tok lefordításában és hitelesítésében, hanem… a kérelem elbírálásáig nyomon kö­veti az ügyeket.” (Mint később kiderült, a JCC összekötő iroda által kitett tájékozta­tót ismeretlenek eltávolították, és az Europa-Ost fenti papírját tették a helyébe.)

Aki ezután úgy döntött, hogy igénybe veszi a cég szolgáltatásait a havi 250 már­kás kárpótlás megszerzése érdekében, az magyar és német nyelvű meghatalmazást írt alá, melyben szerepelt egyebek közt az is, hogy „a meghatalmazás visszavonha­tatlan”. A meghatalmazás pedig „Dr. Bíró Péter egyéni ügyvéd és/vagy az Europa-Ost International társaság és/vagy Spazierer Meir „igazgató úr” nevére szólt, ami igen sajátos jogi konstrukció, sikeresen megkerüli a magyarországi bejegyzés hiá­nyát, lehetővé téve ily módon, hogy a négyhavi díjat kitevő ezer márkás tiszteletdíjat egyenesen Meir Spazierer számlá­jára utalják át. (A „visszavonhatatlan meghatalmazás” jogi nonszensz – mutatnak rá hozzáértők: a polgári szerződések világ­ban minden megbízás visszavonható, minden szerződés felbontható. Az inkri­minált klauzula azonban alkalmas arra, hogy az ügyintézésben járatlan, idős em­bereket megtévessze, esetleg megfélem­lítse. Hitközségi tájékoztatás szerint több esetben valóban ez utóbbi történt: az el­járást panaszlók több ízben fordultak a hitközség illetékeseihez segítségért, de nevük elhallgatását kérték.)

Hitközségi források szerint a JCC frank­furti központja utasította a budapesti összekötő irodát: a regisztrációhoz szüksé­ges kérdőíveket adja át Spazierer úr cégé­nek, és hitelesítse a cég ügyfeleinek aláírá­sát (Az összekötő iroda vezetője, Ungár Péter nem kívánt kérdéseinkre válaszolni, hanem javasolta, hogy forduljunk a JCC frankfurti központjához.) Az offenzív cég magyarországi megbízottja, a Bíró Consul­ting Kft. hirdetést is tett közzé a Népsza­badság október 11-i számában, ajánlva közreműködését – bármiféle sikerdíjra va­ló utalás nélkül. Megkezdték, (a JCC irodá­jával konkurálva) levelek kiküldését is az érintett túlélőknek, a hirdetéshez hasonló tartalommal, magukat ajánlva. Miután az ehhez szükséges listát az adatvédelmi tör­vény védi, ez szabályos úton aligha jutha­tott a birtokukba. (A lista – az ügyet isme­rők szerint – nem friss, mert több éve el­hunyt személyeknek is küldtek levelet. A Mazsök szigorúan őrzött, naprakész listája tehát nem került illetéktelenek kezébe.)

Spazierer úr magyarországi képviselő­je, Bíró András (Bíró Péter ügyvéd testvé­re), a Bíró Consulting Kft. vezetője sajnál­kozását fejezte ki, amiért a különböző magyarországi zsidó szervezetek ellensé­ges magatartást tanúsítanak az Europa-Ost International irányában. Külön értet­lenségét fejezte ki, amiért az Új Élet októ­ber 15-i száma az ügyintézésre jogosult irodák listáján nem említette nevüket, ki­látásba helyezve, hogy ezt nem is kívánja annyiban hagyni. Arra a kérdésünkre, hogy az ezer márkás sikerdíj fejében mi­lyen többletszolgáltatást ajánlanak az ügyeket ingyen intéző budapesti JCC iro­da ellenében, Bíró András elmondta: nem tudja, miként intézi az ügyeket a JCC bu­dapesti irodája, ők a maguk részéről a le­velükben részletezett szolgáltatásokat nyújtják. Egyúttal közölte, hogy a cégének adott megbízást bármikor vissza lehet vonni, noha, mint megerősítette: a meg­hatalmazásban valóban szerepel a „visszavonhatatlan” szó.

A JCC budapeti irodája minden szolgál­tatást (így a hitelesítést és a fordítást is) ingyen végez. A Spazierer-féle cég doku­mentumaira is itt ütik rá a pecsétet. Ami az Europa-Ost International a maga aján­lásában említett, elutasító döntés eseté­ben beadandó „fellebbezést” illeti: nem világos, kihez nyújtanák ezt be, mivel az ügy elbírálása teljes egészében a JCC frankfurti irodájának hatáskörébe tarto­zik. A JCC döntését pedig semmilyen más hatóság nem bírálhatja felül.

A cég gazdája, Meir Spazierer izraeli ál­lampolgár híreink szerint valóban nagy ta­pasztalattal rendelkezik a kárpótlási ügyek terén: erre szakosodott irodája hasonló szolgáltatást nyújtott már Izraelben és a vi­lág számos más országában, és ezzel – mint hírlik – számottevő vagyonra tett szert. A kelet-európai kárpótlás ügyében nemrég Bukarestben nyitott irodát, hogy az ottani túlélőknek is segítséget nyújtson a 250 márkás járadék megszerzésében.

Címkék:1998-11

[popup][/popup]