Az első MAZSÖK-döntés

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Az első MAZSÖK-döntés

Ez év júniusában első ízben hozott döntést a szétosztandó támogatásokról a zsidó civil kezdeményezéseket támo­gatni hivatott Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány. Az első körben 721 millió forintnyi benyújtott igényről kellett dönteniük, melyek támogatásá­ra 40 millió forint állt rendelkezésre.

A lapunkhoz eljuttatott tájékoztatás szerint a döntés a zsidó közöségben megszokott, családias, informális lég­körben született. A MAZSÖK kuratóri­um által kijelölt négyfős bizottság (Feldmájer Péter, Engländer Tibor, Kardi Judit, Szeszlér Tibor) ezután Feldmájer Péter előterjesztése alap­ján hozta meg a maga, kuratórium elé terjesztendő, javaslatait – csupán né­hány ponton módosítva a Mazsihisz elnökének elképzeléseit (a döntéskor Szeszlér Tibor nem volt jelen). A kura­tórium négy határozatképtelen ülés után ötödszörre kellő létszámban si­keresen összegyűlt, és ekkor láthatta első ízben a bizottsági javaslatokat – amelyekről mindjárt szavaznia is kel­lett. Az eljárást többen élesen bírálták mondván, hogy a csaknem háromszáz tételből álló jegyzéket lehetetlen lelki- ismeretesen elbírálni, ha ilyen sebté­ben hozott döntésre kényszerülnek. A bizottság szemére hányták, hogy a ja­vaslatokat nem küldték ki a kuratórium tagjainak, lehetetlenné téve ezál­tal az érdemi döntést. A vita más, ér­demi részletekre nem is terjedt ki, vé­gül a bizottsági javaslatokat 8:6 „cso­magban” arányban megszavazták.

Szeptember 16-án ül össze másodíz­ben a kuratórium, hogy további támo­gatások odaítéléséről döntsön. A má­sodik döntést előkészítő bizottsági ülé­sen Engländer Tibor élesen bírálta a Szombatot, amely – úgymond – a hitközség rossz hírét kelti ország-világ előtt. Szeszlér Tibor a sajtószabadság nevé­ben visszautasította a bírálatot. A máso­dik döntés előkészítését egyébként már a komolyabb hozzáállás jellemez­te: a bizottsági javaslatokat előre ki­küldték a kuratóriumi tagoknak.

A kuratórium által támogatott pályá­zatok listáját – a teljesség végett – ok­tóberi számunkban közöljük.

*

Sebes Gábor, a MAZSÖK ügyve­zető igazgatója ez év októberében a Fidesz színeiben indul a XXII. kerület polgármesteri székéért.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]