Áttekinthetőség? Elvetve! – Beszámoló a BZSH 2000. áptilis 6-i képviselő-testületi üléséről (Rózsa György)

Írta: Rózsa György - Rovat: Archívum

2000. április 6-án tartotta rendes évi Képviselő-testületi ülését a Budapesti Zsidó Hitközség. A közgyűlés ötven­négy fő jelenlétében, Fröhlich Róbert főrabbi nyitóimája után Lancz Tibor el­nökletével kezdte meg munkáját.

Elsőként Sessler György, a Számvizsgáló Bizottság elnöke jelentette be, hogy a zárszámadást és a költségvetést az általa vezetett testület rendben lévő­nek találta.

Ezután a küldöttek Kövesi György beadványát szavazták meg egyhangú­lag (pár tartózkodással), miszerint új templomkörzet alapíttatna Pesterzsébet-Csepel-Soroksár városrészeknek, imaházzal. Örvendetes tény, hogy a harmincnégy jelentkező hittestvér közt sok a fiatal, és eddig is több helyről kaptak komoly segítséget és támoga­tást, például az önkormányzatoktól. A hitközség szintén a támogatók sorába lépett, írószereket bocsátott az új kör­zet rendelkezésére.

Ezután Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató beszámolója következett a múlt évi gazdasági tevékenységről, majd Hajabács Júlia gazdasági főtanácsadó ismertette a múlt évi zárszámadást és a jövő évi költségvetést. Az 1999-es év 1 346 217 000 forint bevételi, illetve kiadási főösszeggel zárult. Ezen összeg 17%-a származott állami támo­gatásból, a Joint 4%-kal járult hozzá (sajnos ez a támogatás évről évre ke­vesebb), 26% pedig járadékokból (az államosított ingatlanok után fizetett kártérítésből) származott. A jövő évi költségvetés főösszege 1 453 590 000 forint Mindkét tételt egyhangúlag fogad­ta el a közgyűlés.

A beszámolók után Lancz Tibor BZSH-elnök három, hitközségi tulajdon­ban levő ingatlan elidegenítésére (el­adására) tett javaslatot. Két XI. kerü­leti lakásról és egy XIII. kerületi telek­ről van szó, figyelmet érdemlő az Ulászló utcában lévő, ötödik emeleti, 83 négyzetméteres ingatlan, melynek ára 9-9 600 000 Ft (!). (Ingatlanszak­értőktől származó információk szerint ezen a környéken csak abban az eset­ben esik 200 000 forint/négyzetméter alá az ingatlanár, ha az ingatlan a pin­ceszinten van, illetve ha nem is léte­zik. Az árat kevéssé befolyásolja az in­gatlan állapota.) Lancz Tibor szerint az ingatlan igen lelakott állapotban van, ezért kiadása nem lehetséges, marad tehát az elidegenítés. Lancz Tibor ja­vaslatait egyhangúlag elfogadták.

Az elnök ezután megemlítette, hogy a hitközség visszakapja a Bárczy Gusz­táv Gyógypedagógiai Főiskola épületét. Itt kóser éttermet, presszót, közösségi házat szándékoznak nyitni.

Utolsó napirendi pont gyanánt az „egyebek” kategóriája következett. Olti Ferenc oktatási alelnök emelkedett szólásra, aki javasolta, hogy a hitköz­ség gazdálkodásának jobb áttekinthe­tősége végett egy nemzetközi reputáci­ójú könyvvizsgáló céget bízzanak meg az ügyek áttekintésével. Hajabács Júlia válaszul indulatosan közölte, hogy erre semmi szükség, őket már így is sokan ellenőrzik. Több felszólaló személyes sértésnek vette a javaslatot, holott Olti Ferenc leszögezte: kizárólag szakmai megfontolások vezették. Azzal az in­doklással, hogy egy könyvvizsgálói reví­zió többmilliós többletkiadást jelente­ne, a javaslatot elvetették.

A záró imával Fröhlich Róbert főrabbi búcsúzott az egybegyűltektől.

Rózsa György

Címkék:2000-05

[popup][/popup]