Ápoljuk kettősségeinket

Írta: KONRÁD GYÖRGY - Rovat: Archívum

KONRÁD GYÖRGY

Ápoljuk kettősségeinket

1944. október 16-án, a nyilas hatalomátvétel másnapján, ami­kor a szemébe néztem a fegyveres fér­fiaknak, a kérdésre, hogy zsidó va­gyok-e, nemmel válaszoltam, megta­gadtam magamat. Ha nem kellett vol­na félnem, hogy lelőnek, azt mondtam volna, hogy igen, az vagyok, zsidó, és ezt nyugodt egyszerűséggel mondtam volna. Mindenkinek bele kell törődnie, hogy ma már van egy zsidó világ­nép, amelynek lányai és fiai már nyugodtabban tartják magukat zsidónak, mint a szülők nemzedéke, mert kevés­bé kell félni. De azért mindenütt a világon éreznek valami bizonytalansá­got is, mert nem csak zsidó világnép van, de van világ-antiszemitizmus is. Az izraeliek sem érezhetik magukat teljes biztonságban, ott is van a szom­szédban olyan, aki, ha tudná, megölné őket, csak mert zsidók. Az Úrról, a zsidók istenéről, aki a Sínai-hegyen kinyilatkoztatta magát, nem sokat tud­ni. Azt mondja magáról, hogy „va­gyok, aki vagyok”. Ő az isteni identi­tás, és ugyanezt igényeli a híveitől, a választottjaitól. Zsidónak lenni – azo­nosnak lenni. Legyél az, aki vagy. Tudd meg, hogy ki vagy. Ki látta? Ki hallotta? Mózes, egy zsidó. Ő közvetí­tette azt az akaratot istentől az emberekhez, hogy legyenek azonosak ma­gukkal, hogy vállalják a szövetséget a lelkiismeretükkel, magukkal. A fenn­maradás titka, a hűség magadhoz, egy vállalkozáshoz, amelybe beleadtad magadat. Vállald nem csupán egy ré­szedet, hanem egész önmagadat, valahány énedet. A legtöbb nép embereit be lehet olvasztani, a zsidókat arány­lag nehéz. A nemzetek már nem a bújócskázó zsidóval néznek szembe, ha­nem azzal, aki az, aki, és ezt nem ta­kargatja. Azzal, aki nem csupán a többségi nemzet nyelvében és kultúrá­jában otthonos egyenjogú polgár, no­ha az is. de mint zsidó is szuverén alany a plurális demokráciák keretei között. A zsidók általában kezdemé­nyeznek, élénkséget hoznak, kívülről is látnak, nemcsak belülről. Az európai városok történetében a zsidók megjelenése a fellendüléssel párhuza­mos, azután ez az ív megtörik, és előáll a gödör, a fekete lyuk. az ön­gyilkos gyilkosság, majd aztán jön a kis újrakezdés. Lehet megbecsüléssel emlékezni a zsidó vendégekről, akik sok hasznosat végeztek, de furcsák is voltak, szorgosak, elvontak, csibé­szek, álmodok, mindenfélék, azok, amik. A holokauszt után megkevesbedve ismét itt vannak, úgy is, mint zsidó származású, magyar, német, francia polgárok, és úgy is, mint ma­gyar, német, francia nyelvű zsidók. Ezt a kettősséget nem lehet, és talán nem is szükséges feloldani.

Címkék:2006-02

[popup][/popup]