Állampolgári bejelentés

Írta: G. Gy. - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

 Az újságolvasók arról értesülhet­tek augusztus végén – szeptember elején, hogy az ügyészség „állampol­gári bejelentésre” vizsgálatot indí­tott a Szent Korona című hetilap el­len. Szeretném tudatni mindenkivel, akit érdekel: azt az állampolgári be­jelentést (magyarán: bűnvádi följe­lentést) az újjáalakulóban levő MIOK tette meg, más zsidó társa­dalmi szervezetek, köztük a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támoga­tásával. Ezt a körülményt a hivata­los közlemény és annak nyomán a sajtó nem ismertette – talán tapin­tatból? Vagy mert kényesnek vélte? Mindenesetre: mi semmi okot nem látunk arra, hogy kezdeményező sze­repünk ebben az ügyben titok ma­radjon. Ellenkezőleg, fontosnak tar­tom zsidó közösségünk megnyugta­tására, a gyűlölködést szítók kijózanítására újólag kijelenteni, hogy a jövőben is élni fogunk minden tör­vényes eszközzel, hogy gátat ves­sünk az antiszemita uszításnak.

Lapunk 7. számából még csak azt tudhatták meg olvasóink, hogy az ügyészség állásfoglalását kértem az említett hetilap folyamatosan elkö­vetett zsidóellenes izgatásáról. Saj­nos, a Szombat nyomdai átfutási ideje oly hosszú, hogy a fejlemé­nyekben bővelkedő, aktuális ügyek­ről csak késve tudunk tájékoztatni. Meglehet, mire ez a számunk nap­világot lát, az ügyészségi vizsgálat eljut a vádemelésig.

Az ügy nem látszik ugyanis valami bonyolultnak. Az uszító és gyűlölködéstől áthatott sajtóközlemények megjelenése tény, a szerzők, valamint a fő- és a felelős szerkesztő neve, címe megállapítható.

A tényálláson és az érintettek büntetőjogi felelősségén az sem változtat, hogy a Szent Korona szerkesztőségében azóta személyi változások történtek. Az egyik uszító, Stoffán György úgy nyilatkozott, mintha mindenért egyedül a főszerkesztő, Romhányi László lenne okolható, és közölte, hogy búcsút mond az újságíróskodásnak, visszamegy felszolgálónak. Romhányi viszont a maga részéről volt munkatársát kárhoztatta és káromolta a lapjában. Ez az ő dolguk. A Szent Korona mindeközben tovább zsidózik.

Meddig még?

G. Gy.

­

Címkék:1990-11

[popup][/popup]