Alakítsunk történelmi munkacsoportot

Írta: Gábor Ottó - Rovat: Archívum

Alakítsunk történelmi munkacsoportot!

A közelmúlt magyar történetírása számos tényt nem egészen a valóság­hoz hűen tár az olvasók elé. A források­ra hivatkoznak, abból merítenek, mondják. A zsidókkal megtörtént dol­gok nagy része nem levéltári források­ban található.

A mai magyar történetírásból hiány­zik a szembenézés, a történelmi ön­vizsgálat. Az önvizsgálat egyik fontos láncszeme a történelmi igazság, a való­ság feltárása. Ezt sejtené, ha a Mazsikén belül létrejönne egy történelmi kér­désekkel foglalkozó munkacsoport, to­vábbá ha a Szombat teret adna az ilyen cikkeknek.

A mai generációknak ismerni kell a valóságot. Amit a magyar társadalom tett a zsidók ellen a két háború között, azt nem lehet meg nem történtté tenni. A Szombat gondolatokban gazdag mel­lékletei számos tanulmányt közölnek jó tollú szerzőktől. Mindezek nem he­lyettesíthetik a magyar zsidóság közel­múltbeli történelmét.

Még valamit szóvá kell tenni. Izrael­ben a Jad Vasémben megemlékeznek azokról a keresztényekről, akik életük kockáztatásával segítették az üldözött zsidókat. Nagyon szép dolog, hogy ne­künk is van egy Raoul Wallenberg-szobrunk. De jó lenne emellett, ha közvéleményünk ismerné azok neveit is, akik valamilyen formában segítet­ték az üldözötteket, nagyobb ismert­séget, több hálát és törődést szeret­nék látni.

Gábor Ottó

1015 Ostrom utca 6.

Címkék:1998-02

[popup][/popup]