Akiknek már eljött a Messiás

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Világ

Sokáig éljen Mesterünk, Tanítónk, Rebbénk, a Messiás Ki­rály örökkön örökké!

Évezredeken át, elnyomatás és üldöztetés közepette a zsi­dó nép mindig töretlenül csüggött hitén: a Messiás eljövete­lén és a holtak föltámadásán. Most végre eljött az az idő, melyre oly régóta vártunk. A Rebbe hamarosan elvezet ben­nünket a végső és örök megváltás felé.

Töltse ki a mellékelt kupont még ma, jelölje meg rajta, mi­lyen jócselekedeteket akar végrehajtani és gyorsítsa ezáltal az emberiség megváltását. Legyen a Pészach mostani ünne­pe az, melyben együtt ünnepeljük az egyiptomi fogságból va­ló megváltást és a végső megváltást a Messiás vezetésével!”

A fenti szöveg a New York Times 1996. március 31-i, két teljes oldalt kitöltő hirdetéséből való, me­lyet a lubavicsi mozgalom azon ága tett közzé, mely hiszi, hogy nemrég elhunyt vezetőjük, a Rebbe az igazi messiás. A közösség számára a szó szoros értel­mében életfontosságú ügyben az ellenvélemény hí­vei sem sajnálják a pénzt álláspontjuk megismerteté­sére. Az alábbi szöveg szintén a New York Times egész oldalas hirdetéséből való:

Tekintettel egyes csoportok és személyek közel­múltban napvilágott látott állításaira a Messiás és a Lubavicsi Rebbe, a szent emlékezetű Rabbi Menachem M. Schneerson dolgában, tudatjuk mindenki­vel, hogy az ezen megnyilvánulásokban kifejtett véle­mények semmiképpen sem tükrözik a mozgalom ál­láspontját. A Rebbe szavait sajnos mostanában egye­sek eltorzítják vagy összefüggéseiből kiragadva idé­zik. Ez a meggondolatlan magatartás, ha mégoly jóhiszemű is, a legélesebb ellentétben áll mindazzal, amit a Lubavics mozgalom képvisel, úgy ahogy azt a Rebbe meghatá­rozta.”

Az idézett sorok arról tanúskodnak, hogy a lubavicsi moz­galom, amely a szatmári mellett korunk legjelentősebb ha­szid mozgalma, és komoly politikai jelentőségre tett szert a zsidó világon belül, mindmáig nem tudta leküzdeni azt a szakadást, amelyet a Rebbe halála váltott ki. Egy részük – hiá­ba, hogy a világ a megváltásnak nem sok jelét mutatja – ki­tartóan hisz elhunyt vezetőjük felkentségében és – tekintet­tel az ügy fontosságára – nem sajnálja a New York Times ál­tal felszámított borsos hirdetési tarifákat.

Címkék:1996-09

[popup][/popup]