Ahogy a VOSZ csinálja

Írta: B. L. - Rovat: Archívum, Gazdaság

Kellenek az izraeli kapcsolatok

1988-ban, még a rendszerváltás előtt, Palotás János vezetésével magánszemélyek létrehozták a Vállalko­zók Országos Szövetségét. A szervezet mára közel 6000 tagot számlál, vannak köztük önálló vállalkozók, vannak néhány személyt foglalkoztató cégek, és vannak nagyvállalatok is. A Vállalkozók Országos Szövet­sége még megalakulásának évében életre hívta a VOSZ Vállalkozási Alapítványát, hogy segítse terjeszteni a vállalkozási kultúrát.

Az idén megalapították a VOSZ Nemzetközi Vállalkozási Kereskedelmi Központját, amelynek lehetőségei­ről és terveiről Tamás József ügyvezető igazgatót kérdeztük.

– Kik alapították meg a céget, kik a tulaj­donosok?

A VOSZ Nemzetközi Vállalkozási Kereskedelmi Központ Kft.-t a VOSZ Vállalkozási Alapítvány hozta létre, egy személyben tulajdonosa. Feladatunkul kaptuk, hogy a magyar magánvállalko­zók szövetségének tagjait a tevékenysé­gükhöz tartozó témákban segítsük. Non-profit jellegű feladataink is vannak, de természetesen piaci áron is dolgo­zunk, hiszen nem csupán a VOSZ tagok­nak kínáljuk szolgáltatásainkat, hanem valamennyi magyar és külföldi vállalko­zónak.

A céget 1991. április 1-ével alapították és november utolsó napjaiban beszélgetünk. Milyen célokat tűztek maguk elé, és hol tar­tanak most a megvalósításban?

– Mint említettem, elsődleges felada­tunk a magyar magánvállalkozók tevé­kenységének segítése, a vállalkozói kul­túra fejlesztése. Abból indultunk ki, hogy milyen nehézségekkel találkozik egy magánvállalkozó. Szüksége van speciális ismeretanyagra különféle szak­területekről, szüksége van piaci ismere­tekre és megfelelő partnerekre, továbbá a tevékenységéhez, az üzemszerű mű­ködtetéshez rövid- és hosszúlejáratú pénzügyi forrásokra. Azt hiszem, egye­lőre ez a három alapkérdéskor az, ami minden egyes vállalkozót, függetlenül tevékenységi körétől foglalkoztat, illetve amelyek megoldása napi feladata. Mi ezeken a gondjain szeretnénk a vállalkozóknak segíteni, illetve részt venni a megoldásukban.

Kérjük, hogy a példákon keresztül mu­tassuk be szolgáltatásaikat. Kezdjük a külön­féle információkkal…

– Aki kigondol egy vállalkozást, an­nak sokféle tudással kell rendelkeznie. Vagy alkalmazottakat kell foglalkoztat­nia a speciális témakörökben, vagy kül­ső szakértők végzik el számára ezeket a munkákat. Már a cég alapításához jo­gászra, pénzügyi szakemberre, vállalko­zásszervezőre, marketing szakemberre van szükség, és itt is sorolhatnám még, hogy mi mindent hasznos tudni, mielőtt valóban létrehozunk egy vállalkozást. Ajánlatos felmérni a piacot, megismerni, hogy kik a versenytársak, szükséges-e, igényli-e a piac azt a terméket, szolgálta­tást, amivel foglalkozni kívánunk, ki kell alakítani a jövendő szervezet tervét, ajánlatos az első év pénzügyi tervét elké­szíteni, de vázlatosan a következő éve­két is, hogy milyen bevételeink lesznek és ezekből milyen kiadásokat lehet fe­dezni. A jogásznak pedig a vállalko­zásszervező és jövendő tulajdonos inst­rukciója alapján meg kell fogalmaznia a társasági szerződést és az ezzel kapcso­latos procedúrákat végre kell hajtania. Már a működtetés kezdetén számos is­meretlen dologgal kell megbirkóznunk, például a biztonságtechnika hatályos szabályaival, a működtetés munkajogi, munkavédelmi, társadalombiztosítási rendjével. Belátható, hogy még a legjobban felkészült emberek sem tudnak egymagukban, a megszerzett tapasztala­taik birtokában válaszokat adni. A kez­dő vállalkozónak szolgáltatásunk kere­tében módja van mindezekre a kérdé­sekre pontos és nagyon gyakorlati taná­csokat kapni, ha igényli, akkor az általa megnevezett konkrét ügyben is rendel­kezésre állunk.

Tehát a kezdő vállalkozóknak egyes té­mákban külön-külön, avagy teljes körűen rendelkezésére állnak. Mibe kerül mindez?

– Nem hiszem, hogy árjegyzéket kel­lene most adnom. A lényeg az, hogy nem csupán a most kezdő vállalkozók­nak, hanem mindegyik vállalkozónak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban min­dig naprakészen a rendelkezésére ál­lunk. Vannak természetesen díjmentes szolgáltatásaink is, ez jelenti nálunk a non-profit jelleget, amelyet egy megha­tározott szintig a Vállalkozók Országos Szövetsége tagjainak nyújtunk, de azok, akik nem tagjai a VOSZ-nak, azoknak ezekért is térítést kell fizetniük.

Ma Magyarországon úgy tűnik, hogy mindenki eladni akar és szinte a kínálat egy töredékére van csak vásárlói kereslet. Milyen módon tudnak piacot teremtetni?

– Természetesen nekünk is vannak számítógépeink, és létrehoztunk egy adatbankot, ahol nagyon pontosan meg­fogalmazott szempontok szerint tároljuk partnereink adatait. Pontosabban, meg­rendelőink adatait, hiszen ez egy na­gyon fontos szolgáltatásunk. Annak, aki bejön hozzánk, és igényli ezt a szolgálta­tásunkat, ki kell tölteni a contact-ot, vagyis a kapcsolatteremtést lehetővé te­vő adatlapot, majd adatai bekerülnek az adatbankunkba. Van, aki exportlehető­séget keres, van, aki együttműködő partnert, van, aki tőkét, mi mindenre próbálunk lehetőséget, társat keresni. Bővítjük kapcsolatrendszerünket, most készítünk elő több nyugat-európai szer­vezettel különféle közös vállalkozáso­kat, többek között egy olasz vállalkozói szervezettel közös vállalatot szeretnénk létrehozni, hogy az olasz piacot meg­nyithassuk megrendelőink előtt.

Nemcsak Montecuccolinak, hanem a vállalkozóknak is pénzre van szükségük, és gondolom nem egy alkalommal, nem három­szor, hanem állandóan. Valóban tudnak eb­ben a pénzínséges világban hitelt szerezni?

– Volt már rá példa, és reméljük, lesz is. Azonban nem egy-egy esettel aka­runk foglalkozni, hanem szervezetten szeretnénk a pénzt kínálókat és a pénzt keresőket összekapcsolni, egymásra ta­lálásukat lehetővé tenni. Ennek is több formája lehet, megkezdtük a BSES irodá­val a tőkeközvetítést, és tárgyalunk kül­földi tőkeérdekeltséggel működő bank­kal, hogy velük közösen segítsük a vál­lalkozókat hitelhez juttatni. Jelenleg ez a harmadik, legkényesebb problémacso­mag, az, ahol még úgy érezzük, hogy a kezdet kezdetén járunk. A többi esetben a munkát, az eltelt idő rövidsége ellen­ére is olajozottan tudjuk végezni.

Mekkora szervezettel dolgoznak?

– Jelenleg 6 főállású munkatársunk van, és vannak, akik mellékfoglalkozás­ban dolgoznak nekünk, számosán van­nak olyanok, akik megbízás alapján te­vékenykednek. Azt hiszem, nem a lét­szám nagysága, hanem a produktum és az eredményesség a fontos.

Milyen izraeli kapcsolataik vannak, ké­pesek-e az izraeli üzletemberek igényeit is ki­elégíteni?

– Még csak a kapcsolatfelvételnél tar­tunk, és ezt a beszélgetést is felhasznál­nám arra, hogy jelezzem, nagyra becsül­jük az izraeli gazdaság eredményeit, és meggyőződésünk, hogy a magyar vállalkozóknak az izraeli kapcsolatok és ta­pasztalatok rendkívül fontosak. Örül­nék, ha a cikk nyomán módunk lenne mielőbbi érdemi tárgyalásokra, ha adat­bázisunkat összeköthetnénk valamelyik izraeli szervezet adatbankjával, ha az Iz­raelben működő cégeknek segítségükre lehetnénk abban, hogy megbízható ma­gyar vállalkozókkal kerülhessenek üzle­ti viszonyba. (Említettem, hogy nemcsak a magyarországi vállalkozóknak, hanem a külföldieknek is rendelkezésükre ál­lunk szolgáltatásainkkal.) Várjuk az iz­raeli vállalkozókat, és várjuk a zsidó vál­lalkozókat, bárhol éljenek a világban.

B. L.

Címkék:1992-01

[popup][/popup]