A zsidó irodalomtörténet-írás néhány állomása

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Esszé, Irodalom

* 1908-1909: Kecskeméti Ármin: A zsidó iro­dalom története. Az Izraelita Irodalmi Társu­lat pályázatára érkezett mű i. e. 300-tól kö­rülbelül 1900-ig dolgozza fel azokat a műve­ket, amelyeket zsidó szerzők Írtak bármilyen vallási, világi vagy tudományos témában, bármely nyelven.

* Zinberg: A zsidó irodalom története című munkája nem a Bibliával, hanem a spanyol­-arab időszakkal kezdődik. Ez a mű azonban több szempontból is kivételnek számit. Meg­írásának helye és ideje: Leningrád, 1915-38 között. A mű nyelve jiddis. A nemzeti iroda­lom körébe nézete szerint minden beletarto­zik, legyen az vallásos vagy világi mű, amit zsidók írtak bármely nyelven. Mindezek a kö­rülmények azt eredményezik, hogy a munka a héber historiográfia fő vonulatától teljesen eltérő nézetet képvisel, és a Haszkala Wissenschaft das Judentum nézetével áll párhu­zamban. Bár a művet kétszer adták ki héber fordításban, sohasem vált olyan népszerűvé, mint a fő vonulatot képviselő Lachower-, Klausner- vagy Orinovszki-művek. Jellemző, hogy míg más héber irodalomtörténeteket nem (kivéve Klausner rövid szakmunkáját), ezt az összefoglalást lefordították angolra is.

* Friedman Dénes: A zsidó irodalom fő irá­nyai, Újpest, 1928. „A zsidó irodalomtörté­net kereteibe tartoznak elsősorban mind­azon művek, melyek a zsidó gondolkozást és gondolatvezetést tükröztetik vissza, akár héberül, akár nem héber nyelven írattak e művek.”

*Josef Klausner (1874-1958) 1900-ban oro­szul, majd 1920-ban héberül jelentette meg első próbálkozásait a modern héber iroda­lom történetének megírására. Ennek valódi eredménye – hosszú évtizedek után – 1930 és 1956 között jelent meg, hat kötetben. Az áttekintés az 1784 és 1880 közti periódus irodalmát dolgozza fel, a modern héber iro­dalom kezdőpontjának tekintve a Haszkala mozgalom (1787) kezdetét. Klausner csak vi­lági tárgyú héber irodalommal foglalkozott, a jiddis nyelvű alkotásokat pedig egyszerűen mellőzte. Klausner kisebb terjedelmű iroda­lomtörténete Grosz Ernő és Kardos Pál fordí­tásában a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szö­vetsége kiadásában, 1943-ban jelent meg.

* Lachower négy kötetben, 1947 és 1948 kö­zött jelentette meg A modern héber iroda­lom története című munkáját, amely kétezer évet fog át – Luzatto munkásságától kezdve Bialikig. Ő a világirodalom általános jelensé­geit háttérbe szorítva a héber irodalom bel­ső folytonosságát hangsúlyozta.

* Meyer Waxmann: A zsidó irodalom törté­nete (1960). Áttekintett periódus: i. e. 400-1960-ig. Nem csak a zsidó nyelveken írott műveket tekinti a zsidó irodalom köré­hez tartozóknak, ezt a felfogást jól illuszt­rálja a „Zsidó irodalom európai nyelveken” című fejezet.

Címkék:1995-10

[popup][/popup]