A teremtő nyugtalanság

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

MAZSIHISZ

A teremtő nyugtalanság

Jóval nagyobb aktivitás jellemezte a Mazsihisz-küldöttgyűlés résztvevőit, akik létszámban is felülmúlták a BZSH-küldöttgyűlését. A történteket követke­ző számunkban ismertetjük részlete­sen, itt most csupán a felvetett témák sokféleségét próbáljuk érzékeltetni. Zoltai Gusztáv, majd Hajabács Júlia fent említetthez hasonló (és azokkal több átfedést tartalmazó) beszámolói után Schweitzer József országos főrab­bi áttekintette a kasrusz sanyarú hely­zetét, az előimádkozók nem mindig megfelelő voltát, majd saját – országos főrabbiként végzett – tevékenységéről adott áttekintést, kitüntetéseit is bele­értve – nem talmi dicsekvésből, mint mondta, hanem a közgyűlés tájékoztatása végett. Fixler Herman a kasruszért felelős ortodoxia elnöke „vissza­dobta a labdát”, mondván: a kasrusz-ellátáson a Mazsihisz anyagi segítsége nélkül nem tudnak változtatni. (Állás­ pontját több hozzászóló bírálta.) Kővá­ri Dezső, a kóser húsbolt vezetője, ajánlatot tett: amennyiben a hitközség­től egy helyiséget kap, kóser szuper­marketet rendez be. (Nem kapott vá­laszt.) Pollák Jenő küldött az 1998 évi költségvetést koncepciótlannak nevez­te, ezért egyedül Feldmájer Péter el­nököt tette felelőssé és szigorú megro­vását javasolta – később javaslatát visszavonta. (Más érdemi hozzászólás a költségvetéshez nem volt). Engländer Tibor Mazsihisz elöljárósági tag, a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke, a Szövetség számára a Mazsihisz költ­ségvetésében előirányzott 3 millió fo­rint megduplázását kérte, tekintettel a cionisták háború alatti és utáni érde­meire valamint súlyos veszteségeikre. A szegedi küldöttek intézményeik ne­héz helyzetét ismertették, tekintettel legfőképp a rabbi hiányára, majd a zsi­nagóga restaurálására előirányzott 20 millió forint mielőbbi átutalását kérték, hogy a korántsem elégséges összeget még az őszi ünnepek előtt felhasznál­hassák. A küldöttgyűlés ezután elfogad­ta a költségvetés szigorúbb figyeléséről szóló két módosító javaslatot, magát a költségvetést, az újjáalakult mosonma­gyaróvári hitközség felvételét a Mazsihiszbe, egy új tag kooptálását a számvizsgáló bizottságba és két vidéki ingat­lan eladását. (Egyedül Engländer Tibor 3 milliós kérését nem szavazták meg.) Deutsch László, a Nagyfuvaros utcai templom főrabbija burkoltan kétségbe­ vonta idősebb rabbi kollégái felkészült­ségét, midőn kasrusz-ügyekről szólva azt hangsúlyozta, hogy nincs kinek sájlét (kérdést) feltenni. Ezzel egykori ta­nára, Schweitzer József országos főrab­bi haragját váltotta ki, aki azt javasolta kollégájának: adja vissza neológ rabbi­ diplomáját, ha rabbi társainak szakértel­me nem elegendő számára.

Címkék:1998-05

[popup][/popup]