„A Rendünkbe felvételüket kért szerzetes testvérek felől felteendő kérdések”

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem

A dicsőséges Sebestyén apostol lovagi- és szerzetesrendjének a Főkáptalan által elfogadott és jóváha­gyott új szabályzata, mely kihirdettetett az Udvarnál az 1652. évben.” Madrid, Királyi nyomda 1702 (114-115. oldal).

  1. Először: ismerik-e nevezett jelöltet, hány éves, honnan származik, kinek a fia? Ismerik, vagy ismerték-e apját, anyját, őket hogyan hívták vagy hívják, hová valósiak, milyen származásúak? Ismerték vagy ismerik-e az említett apa apját és anyját, valamint az említett anya apját és anyját, hová valósiak, milyen származá­súak és mik voltak a fent nevezett személy szülei és nagyszülei néven nevezve mindannyiukat, és ha ismerik vagy ismerték őket, vagy bármit tudnak róluk, mondják el, hogyan és honnan tudják.

  2. Item: legyenek kikérdezve a tanúk is. Hány évesek, rokonai-e az említett személynek, ha igen, hányadik fokon barátai, ellen­ségei vagy szolgálói-e; nem vesztegették vagy fenyegették-e meg őket, hogy a valósággal ellentétes tényeket állítsanak.

  3. Item: jelölt, annak apja, anyja és nagyszülei törvényes há­zasságból származnak-e, vagy netán hajadon leány és legény ter­mészetes gyermekei, vagy van-e valaki törvénytelen származású a családban ha igen, hányadik fokon és kitől, hogyan tudják, vagy hallották mindezeket?

  4. Item: tudják, hiszik, vagy hallották-e a tanúk, hogy a neve­zett jelölt, annak apja, anyja, nagyszülei a régi keresztények által nagyra becsült, személyek-e mindannyian, akik nem származnak semmilyen fokon sem zsidótól, mórtól vagy áttért személytől, bár­milyen régen történt is. Ha ezzel ellentétes tényt tudnak vagy hal­lottak róluk és nevükről, mondják el, hogyan és honnan tudják, ki­től és milyen alkalomból hallották és mikor történt?

Item: tudják-e a tanúk, hogy a jelölt, annak szülei, nagyszü­lei vagy más személyek a családban kereskedők, pénzváltók voltak-e, vagy bármilyen más becstelen foglalkozást űztek, mely gyaláza­tot, szégyent és megvetést keltett ott, ahol gyakorolták, vagy ha szolgálatára voltak másoknak, milyen hivatalban tették. Kinyilat­kozván azt is honnan tudják, hallották.

  1. Item: ha tudják, mondják meg a tanúk, hogy a jelölt, annak szülei, nagyszülei és más leszármazottai egészen negyedíziglen, voltak-e már az Inkvizíció Szent Hivatala elé idézve és ott perbe fogva eretnekség vagy hitetlenség vádjával és nyilvános vagy titkos bűnbánatra vagy vezeklésre ítéltettek-e pellengéren, templomban vagy egyéb más helyen, vagy egyéb vétségért büntetve voltak-e.

  2. Item: tudják, látták vagy hallották-e, hogy a jelölt más val­lást gyakorolt, netán házas vagy házassági ígéretet tett vagy szé­gyenbe hozott valamilyen asszony személyt, aki ezt rajta számon kérheti.

  3. Item: tudják, látták vagy hallották-e, hogy a jelölt káros szenvedélyek rabja, vagy annak tartják, felforgató elem, bűnöző, gyilkos vagy tolvaj, vagy olyan betegségben szenved, mely meg­akadályozhatja vallása és papi hivatása gyakorlásában úgy mint: nyavalyatörés, ájulások, elmebaj, nincs-e démonoktól megszállva, van-e adóssága vagy kiegyenlítetlen adótartozása, vagy netán a visszafizetésnél csalást követett el, amely miatt perbe fogták vagy fogják. Mindazt, ami miatt a Rendet kár és kellemetlenség érheti, mondják el!

Bürg Judit fordítása

Címkék:1992-06

[popup][/popup]