A Mazsihiszé a Rumbach

Írta: (jég) - Rovat: Archívum

A Mazsihiszé a Rumbach

(A Magyar Izraeliták Országos Képviseletének akkori főtitká­ra Seifert Gézáné volt, aki e sorok írójának azt mondta, a zsinagógát az ő tudta nélkül adta el az akkori elnök, Bárdi Dezső. A történteket utólag re­konstruálni nemigen lehet: Frojimovics Kinga levéltáros a rendszerváltás után a hitközsé­gi irattárban talált egy „Rum­bach” feliratú dossziét, ami azonban teljesen üres volt.)

Az ÁPV Rt.-vel kötött megállapo­dás alapja az volt, hogy a hitközség le­mond a kártalanítás során számára megítélt, de ténylegesen birtokába még nem került Budakeszi úti villáról, amelyben a közelmúltig a kanadai kö­vetség működött.

A Rumbach a BZSH birtokába ke­rül, ezért szeptember 8-án a BZSH közgyűlése fogadta el 100 százalékos támogatással az ingatlancseréről szóló javaslatot. A közgyűlést villámgyor­san, nyilvános hirdetmény nélkül hív­ták össze, mivel esedékessé vált az ÁPV Rt.-vel kötött elvi megállapodás aláírása. Az épület még nincs a BZSH tulajdonában – tájékoztatott Streit Sándor, a BZSH elnöke -, mert az in­gatlancseréről a konkrét megállapo­dást még nem írták alá. Streit Sándor reméli, hogy a technikai kérdésekben meg tudnak majd egyezni.

A hajdani legnagyobb Status Quo Ante irányzatú közösség legnagyobb templomára bejelentette igényét a Chabad Lubavics mozgalom is. Igé­nyüket arra alapozták, hogy nem olyan régen „Egységes Magyarországi Izrae­lita Hitközség Status Quo Ante” (EMIH) néven alakultak egyházzá, és a hajdani Status Quo egyház jogutód­jának tekintik magukat. Az EMIH ügyes húzása felbosszantotta a Mazsihisz vezetését, amely erre gyorsan be­vetette a Status Quo Ante elnevezést a debreceni zsidó közösség hivatalos ne­vébe (amely 1945 előtt valóban ehhez az irányzathoz tartozott), ekképp jelez­ve, hogy e Magyarországon bevett ha­gyományos „márkanév” őt illeti.

A zsinagóga tulajdonjoga azonban nem a neveken, hanem a kapcsolato­kon dőlt el. A kitűnő nemzetközi kap­csolatokkal rendelkező EMIH, amely Jonah Metzger izraeli askenáz főrabbi támogatását is maga mögött tudhatja, húsz tekintélyes európai ortodox rabbi Gyurcsány Ferencnek címzett pártfo­gó levelét mutathatta fel. A Mazsihisz beágyazottságával, politikai nexusai­val azonban nem vehette föl a ver­senyt. Utóbbi még mindig „a” magyar zsidóság képviselője a hazai színtéren.

Míg a lubavicsi mozgalom tényle­gesen működő zsinagógát hozott vol­na létre, a Mazsihisz lehetséges terve­iben (persze a zsinagóga mellett) iro­da, kultúrközpont, turisztikai centrum is szerepel. A svájci Karl Lutz Alapít­vány emlékhelyet kíván létesíteni a Rumbachban. Mindezek azonban csak elképzelések, mivel döntés semmiről sem született, és a megkérdezett BZSH-elöljárósági tagok nem jelez­ték, hogy a közeljövőben ilyesmi ese­dékes lenne. Az elmúlt években több vázlatos terv, elképzelés is született, de egyik sem vált hivatalossá. Kérdés azonban, hogy mindennek mennyi je­lentősége van: a zsinagógákkal kap­csolatos hitközségi döntéshozatalt (lásd Páva utca) a parttalan viták és az adminisztráció által teremtett kész helyzetek fémjelzik.

Streit Sándor szerint a felújítás amúgy is egymilliárd forint körüli összegbe kerülne, ami az évi három­milliárdos büdzsével dolgozó hitköz­ségnek nem áll rendelkezésére. Elkép­zelése szerint az állami garanciával történő hitelfelvétel a járható út, amelynek részleteit valamilyen konst­rukcióban aztán az állam törlesztené – ahogyan a Scheiber Sándor Gimnázi­um építésekor is történt. Óvatos fogal­mazása szerint „több év”, míg az épü­let megnyithatja kapuit a hívők (?), emlékezők (?), turisták (?) előtt.

Az egykori kanadai nagykövetségi épülettől sem akar végleg megválni a zsidó közösség. A hivatkozási alapot az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelen­tése képezi, amit a Magyarországi Zsi­dó Örökség Közalapítvány (Mazsök) gazdálkodásáról írt. Számos kritikai megjegyzés mellett az ÁSZ az állam felé tett ajánlásaiban megjegyzi: a közalapítvány vagyona nem alkalmas akkora jövedelem megtermelésére, amit az állam által számára előírt fel­adat megkövetel. Ezen az alapon a zsi­dó vezetők szeretnék, ha a Mazsök portfoliója bővülne – egyebek közt az említett ingatlannal. Az állam részéről pozitív visszajelzés egyelőre nem ismeretes.

(jég)

Címkék:2005-10

[popup][/popup]