A Magyarországi Cionista Szövetség programtervezete

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belpolitika

(Kissé rövidítve)

1/a. Mi, a Magyarországi Cionista Szövetség … a cionista alapokon álló zsidó szervezeteik, csoportok, egyének koordinációs szervezete kí­vánunk lenni … előmozdítjuk … zsidó honfitársaink … hazatérését (alija) Izraelbe.

1/b. A Szövetség kijelenti, hogy a magyarországi zsidóság egy megha­tározott részét képviseli, ebből adó­dóan szorgalmazza a magyarországi zsidóság országos koordinációs kép­viseletének létrehozását és annak munkájában részt kíván venni.

1/c. … a zsidóságot saját, nemzeti történelemmel, önálló vallással, nyelvvel, közös kultúrával és hagyo­mányokkal szerveződött népnek te­kintjük.

2/a. Meggyőződésünk, hogy a világ különböző részeibe, így Magyaror­szágra szakadt zsidó kisebbségek anyaállama Izrael, ezért deklaráljuk a zsidó államhoz való kötődésünket.

3. A Szövetség a nemzetközi cio­nista mozgalom részének tekinti ma­gát és kinyilvánítja azt a szándékát, hogy felújítja tagságát a Cionista Világszövetségben.

4. Kijelentjük, hogy a cionizmus a legújabb kori történelem olyan prog­resszív eszmerendszere, melynek megismertetését a többségi nemzet számára elengedhetetlennek tekint­jük, különösen azért, ment az elmúlt hét évtized totalitárius berendezke­dései igazságából kifordítva, az anti­szemitizmusnak és a mindenkori po­litikai érdekéknek alárendelve ke­zelték.

5. A cionizmus nem irányul más nemzetiség vagy nemzet ellen, ha­nem … az a célja …, hogy a szétszórattatásban élő zsidó nép hagyo­mányait, kultúráját és nemzeti egy­ségét megteremtse és megőrizze, to­vábbá követeli a zsidó nép számára mindazon jogokat, melyek bármely más nemzeti kisebbséget, nemzetet megilletnék.

6. A fentiek értelmében kötelezettségünknek tekintjük, hogy szel­lemi elődeinket, akik a zsidó nem­zeti otthon megteremtéséért, ill. en­nek támogatásáért személyes és eg­zisztenciális szabadságukat kockáztatták és váltak áldozataivá az in­toleranciának és értetlenségnek, er­kölcsileg, jogilag és politikailag rehabilitáltassuk. Ugyancsak köteles­ségünknek tekintjük, hogy szemé­lyüket, tevékenységükét, gondolatai­kat zsidó népünkkel megismertessük és az irántuk érzett megbecsülésről tanúbizottságot tegyünk.

7. Munkánk során politikai együtt­működést kínálunk mindazon szer­vezeteknek, melyek sajátos társadal­mi státusunkat megértik, elfogadják, és amelyek az alkotmányos demok­rácia megteremtéséért szállnak sík­ra. Együtt kívánunk működni min­den zsidó vallási, nemzetiségi vagy kulturális alapon létrejött szervező­déssel, mely működésünkkel, vagy annak meghatározott részével egyet­ért.

8. Kijelentjük, hogy a Szövetség távol tartja magát mind az izraeli, mind a magyarországi pártpolitikai küzdelmektől.

9. Szükségesnek tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel támogassuk Izrael és Magyarország közeledését, gazdasági és más kap­csolatainak fejlődését. Oldani kíván­juk mindazokat a feszültségeket, melyek Magyarország korábbi kény­szerű külpolitikai orientációjából adódtak. Ugyanakkor követeljük a mindenkori demokratikus magyar kormányoktól, hagy azon zsidó honfitársaink száméra, akik zsidóságuk megélését Izraeliben kívánják, min­dennemű politikai és egzisztenciális hátrány okozása nélkül tegyék lehe­tővé hazatérésüket Izrael földjére.

10. A rendelkezésre álló eszközök­kel (előadások, tanfolyamok stb.) is­mertetni kívánjuk Izrael Államának mindennapjait, a sok országból ér­kezett zsidóság beilleszkedésének gyakorlatát, az izraeli gazdasági, po­litikai, kulturális élet vonulatait és minden mást, ami az állam életéből érdeklődésre tart számot.

11. A Szövetség egységesen fellép minden, a zsidóságot és Izrael Álla­mot érintő támadással szemben.

Programunk végrehajtásához csat­lakozásra szólítjuk fel mindazokat a szervezeteket és személyeket, akik az abban foglaltakat magukévá teszik, és azokat elfogadják.

Magyarországi Cionista Szövetség Szervezőbizottsága

Címkék:1990-04

[popup][/popup]