A magyar hatóságok mentegetéséről szó sincs

Írta: Bognár Sándor - Rovat: Archívum

A magyar hatóságok mentegetéséről szó sincs”

Köszönettel vettem olvasói levelemnek februári számukban történt közzétételét. Érdeklődéssel olvastam ahhoz fűzött kom­mentárjaikat is. Ugyanakkor kérem, hogy ezen észrevételemet következő számuk­ban szintén közöljék:

Szerkesztőségi megjegyzésükben olyan ál­lítást utasítanak vissza, amely részemről so­ha, semmilyen körülmények között nem hangzott el. Az akkori magyar hatóságok mentegetéséről szó nincsen. Fájlalom vi­szont, hogy a náci tengely országainak felso­rolásánál a T. Szerkesztőségnek – úgy tűnik – nincs ismerete ezeknek „zsidópolitikájáról”.

Tehát akkor, a félreértés elkerülése vé­gett, ki kell fejtenem:

Finnország – a náci nyomás ellenére semmiféle megkülönböztetés nem érte a zsidókat, az egyetlen atrocitás 8 hontalan zsidó kiadása volt a Gestaponak. Az ő emlékükre tavaly Helsinki központjában szobrot emel­tek, az avatáson a kormányfő is részt vett.

1. Bulgária – a bolgár zsidóságból – főleg a cári család közbenjárására – senkit nem deportáltak, ugyanakkor a bolgár megszál­lás alatt álló Trákia és Macedónia zsidóinak javarészét elpusztították.

2. Olaszország – a saloi köztársaság kikiáltásáig, ill. a Rómába történt náci bevo­nulásig – bár addig a zsidóságot a magyar- országihoz hasonló megkülönböztető in­tézkedések érték – nem esett különösebb bántódásuk. Az itáliai zsidók 85%-a túlélte a holokausztot.

3. Japán – az ott élő kisszámú, de a meghódított területeken (pl. Shanghaj) né­pesebb zsidó kolónia szintén átvészelte a világháborút. Ezenkívül megemlítendő a kaunasi japán konzul embermentő tevé­kenysége, amelyet a tokiói adminisztráció, bár különösképp nem helyeselt, de eltűrt.

4. Vichy Franciaország – zsidótörvények, korlátozások, de a zsidók 90%-a túlélte a vészkorszakot.

Szlovákia – a kormányzat maga szor­galmazta a zsidók deportálását, s azért még pénzt is fizetett a németeknek.

5. Románia – a magyarok által meg nem szállt területekről deportálás nem volt, he­lyi és besszarábiai tömeggyilkosságok vi­szont igen!

Nem írtam még Horvátországról, mely az előbbi ponthoz kapcsolható, de a tömeg­gyilkosságok sokkal nagyobb hatékonyság­gal zajlottak (Jasenovac).

Ez tehát az akkori magyar kormányzat mentegetése – a szerkesztőségre, netán az ol­vasóra bízom, hogy a Horthy-Szálasi rezsimeket melyik kategóriához lehetne közelíteni.

Még egy megjegyzés szerkesztői üzene­tükhöz: az akkori magyar kormányzat a vi­déki zsidóság deportálását nem állította le, sőt a Budapest közigazgatásához akkor nem tartozó peremkerületekből is elindí­totta a halálvonatokat. A leállítás csak ezek után történt meg, s a vita, hogy ebben a nemzetközi, vagy a belföldi nyomás volt az erősebb tényező, utólag sokat nem segít…

Bognár Sándor

*

Előző havi szerkesztőségi válaszunkban té­vesen fogalmaztunk: az akkori magyar kor­mányzat természetesen nem a vidéki zsidóság deportálását, hanem a zsidóság deportálását állította le a nemzetközi tiltakozás hatására.

(A szerk.)

Címkék:2002-03

[popup][/popup]