A gazdasági rovat postájából

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Gazdaság

Örömmel tapasztaljuk, hogy gazdasági rovatunk­nak címzett leveleket kezd hozni a posta. A beér­kezett anyagok közül ízelítőül adjuk közre, némi­képpen rövidítve az alábbiakat, s várjuk a további visszajelzéseket. Mottónk: Az üzlethez legalább ketten kellenek.

Szeretném röviden tájékoztatni, hogy ez év szep­tember 25-én, keszthelyi székhellyel Agrarconsult Nem­zetközi Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. (A.C.I.) ala­kult több ország magánszemélyeinek tőkéjével. A né­met, osztrák, magyar és ukrán vállalkozók mezőgazdasági szaktanácsadásra, ügynöki tevékenységre, holding vállalatok szervezésére és nemzetközi alapítványok működtetésére szervezik munkájukat. A földtől a piacig terjedő skálán dolgozunk, mintegy 180 témáról rendel­kezünk írásos dokumentációval. A szarvasmarha-te­nyésztést különösen szívügyünknek tartjuk. Az izraeli híres holstein állományokról rendelkezünk némi isme­rettel, mert a keszthelyi egyetem egyik ötödéves hallga­tója, Dómján Csaba többször járt Izraelben, kibucokban dolgozott és megtanult héberül. Tartottunk már kiállí­tást Kijevben, egy innovációs rendezvényen, ahol nagy sikere volt az izraeli szarvasmarháknak. A moszkvai Hús- és Tejipari Central nevű lap cikket is közölt Dómján Csabától. Nagyon szeretnénk izraeli szakmai körökkel kapcsolatot létesíteni.

Cégünk Keszthelyen egy számviteli központot kíván berendezni. Ennek célja gazdatanácsadás. Diagnoszti­zálhatok ezúton az egyes gazdaságcsoportok nehézsé­gei, problémái és így megállapíthatók a követendő leg­helyesebb gazdaságfejlesztési célkitűzések. A kisüze­mekkel való foglalkozás jelentőségét emeli az a körül­mény is, hogy azoknak egészen más termékeik vannak, mint a nagyüzemeknek. Nem elég csak a termelés tech­nikájával törődni, e mellett megfelelő üzemi és üzleti is­mereteket kell nyújtani a legkisebb gazdának is. Ebben a szaktanácsadásban az a célunk, hogy a mezőgazda­ságban emeljük a minőségi termelés színvonalát, és csökkentsük a termelési költségeket.

Tevékenységünk középpontjában az ökológiai mezőgazdaság áll. Az ökológiai (alternatív) mezőgazdaság célja, hogy a környezeti energiákat gazdaságosabban hasznosítva, teljes értékű agrártermékeket termeljen. Biztosítani kell az ökológiai adottságok és az ökonómiai célok harmonikus fejlődését. Mellőzni kívánunk min­den, környezetet terhelő beavatkozást, amelyek a ter­melés során előadódhatnak, és lehetőleg helyi nyers­anyagokat és termelőeszközöket javasolunk alkalmazni.

Törekvéseink megvalósításához kis létszámú iroda működését tervezzük, és a legjobb külső szakértők be­vonásával folytatjuk majd a gyakorlati munkákat. Nagy segítséget jelentenek a külföldi szaktanácsadók, akik­nek megfelelő gyakorlatuk van a kisárutermelő gazda­ságok szférájában.

Az egyéni gazdálkodók problémáinak megoldása mellett vállalatoknak és vállalkozóknak is készséggel rendelkezésére állunk.

Tisztelettel Nagy Lóránd International Agriconsult Iroda 8360 Keszthely, Pf. 161.

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Örömmel olvastam a gazdasági rovat figyelem­felkeltő felhívását. Engedjék meg, hogy kifejtsem néhány gondolatomat, és egy javaslatot is tegyek. Szerintem sok olyan sikeres vállalkozói történet van, amely napjaink gyorsan változó vagy változni kényszerülő világában inkább már tanmesének tűnik. Ezért gyakorlatiasabb javaslatot tennék.

Szeretném, ha az újság gazdasági rovata klubot alapítana, amely világnézettől és vallástól függetle­nül várná a budapesti vállalkozókat, gyárosokat, kereskedőket, valamint az állandóan vagy ideigle­nesen Budapesten tartózkodó külföldi üzletembe­reket.

A klub legfontosabb célja lenne, hogy a különbö­ző ipar- és szolgáltatási ágakban tevékenykedő üzletemberek „viszonylag” nyíltan, minden nagyké­pűség és előítélet nélkül közvetlenül véleményt és információt cseréljenek. Tudjuk, hogy a közvetlen személyes kapcsolatot semmi sem pótolja. Ennek lehetőségét teremthetné meg a klub, amely ember­es üzletközpontú lehetne, és nem kötelez szoros kapcsolatra. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem egy elit klub, zártkörű klub kialakítására gondolok.

Működtetése során ne non-profit jelleggel mű­ködjön, de igyekezzen tagjait vagy látogatóit igé­nyesen és elfogadható áron kiszolgálni. Szerintem állandó helyiségre lenne szükség, később üzenetrögzítő, telefax is a klub látogatóinak rendelkezésé­re állhatna. Talán olyan helyen kellene megalakíta­ni, gondolok esetleg egy étteremre, ahol könnyű parkolni, jó a közbiztonság, ne csupán autóval le­hessen elérni, és a vendéget nem nézik ki akkor, ha például egy este csak 200 forintos fogyasztása lesz.

Várom Szerkesztő Úr mielőbbi konkrét válaszát, tulajdonképpen meghívóját a klub első összejövetelére. Addig is tisztelettel üdvözli Önt és a lap olva­sóit

egy vállalkozó.

(Természetesen mi is várjuk az észrevételeket és az esetleges javaslatokat, sőt ajánlkozásokat azok­tól, akik úgy érzik, érdemes az ötletet a gyakorlat­ban megvalósítani. A szerk.)

Címkék:1992-01

[popup][/popup]