Molesztálási vádak miatt visszavonult a közélettől Izrael belügyminisztere

Írta: MTI - Rovat: Hírek - lapszemle, Külföld

Bejelentette le­mon­dá­sát és a köz­ügyek­től va­ló vissza­vo­nu­lá­sát va­sár­nap a sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolt Szilván Salom iz­ra­e­li bel­ügy­mi­nisz­ter és mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes.

SilvanShalom_LG

Szilván Salom

Távozásának előz­mé­nye, hogy va­sár­nap­ra már ti­zen­há­rom­ra nőtt azok­nak a nők­nek a szá­ma, akik azt ál­lít­ják, hogy Szilván Salom mo­lesz­tál­ta vagy meg­pró­bál­ta mo­lesz­tál­ni őket kö­zös mun­ka­vég­zé­sük ide­jén. A volt bel­ügy­mi­nisz­ter vissza­uta­sít­ja a vá­da­kat. Lemondását az­zal in­do­kol­ta, hogy meg akar­ja kí­mél­ni csa­lád­ját.

“Huszonhárom évig szol­gál­tam oda­adó­an és hit­tel par­la­men­ti kép­vi­se­lő­ként és kü­lön­bö­ző mi­nisz­té­ri­u­mok élén a köz­ügye­ket”- mond­ta Salom va­sár­nap. A jobb­ol­da­li Likud párt po­li­ti­ku­sa mind mi­nisz­te­ri tár­cá­já­ról, mind kép­vi­se­lői man­dá­tu­má­ról le­mon­dott.

Jehuda Weinstein ál­lam­ügyész kö­zöl­te, hogy Salom tá­vo­zá­sa el­le­né­re vizs­gá­la­tot ren­del el, és ta­lál­ko­zót tar­tott az iz­ra­e­li rend­őr­ség il­le­té­kes nyo­mo­zó­i­val – ér­te­sült a Ynet, a Jediót Ahronót cí­mű új­ság hon­lap­ja.

Két nő azt is je­lez­te, hogy kész a rend­őr­sé­gen is val­lo­mást ten­ni, amennyi­ben meg­őriz­he­ti név­te­len­sé­gét. Noha ed­dig sen­ki sem tett fel­je­len­tést a Likud ve­te­rán po­li­ti­ku­sa el­len, a rend­őr­ség meg­kezd­te a bi­zo­nyí­té­kok gyűj­té­sét, és a nők ál­lí­tá­sa­it ta­nú­ként alá­tá­masz­ta­ni ké­pes em­be­rek fel­ku­ta­tá­sát.

Salomot elő­ször ta­valy vá­dol­ták meg mo­lesz­tá­lás­sal. Akkor egy nő egy más­fél év­ti­zed­del ko­ráb­bi sze­xu­á­lis zak­la­tás mi­att tett fel­je­len­tést a rend­őr­sé­gen az ak­kor még az ener­gia- és víz­ügyi mi­nisz­te­ri posz­tot be­töl­tő po­li­ti­kus el­len, de ez az ügy a be­je­len­tés ide­jé­re már el­évült.

A volt tit­kár­nő fel­je­len­té­se még­is meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy Salom ál­lam­el­nök­nek je­löl­tes­se ma­gát, no­ha elő­ző­leg be­je­len­tet­te, hogy in­dul­ni kí­ván Simon Peresz hi­va­ta­lá­ért.

Salomot a párt lis­tá­ján kö­vet­ke­ző Amir Ohana ne­vű ügy­véd, a Likud el­ső nyíl­tan ho­mo­sze­xu­á­lis po­li­ti­ku­sa kö­ve­ti a kne­szet­ben par­la­men­ti kép­vi­se­lő­ként. A bel­ügy­mi­nisz­te­ri tár­cát egy­elő­re Benjámin Netanjahu mi­nisz­ter­el­nök ve­szi át, aki a kor­mány­fői fel­ada­tok mel­lett már négy mi­nisz­té­ri­u­mot is a ke­zé­ben tart.

[popup][/popup]