Megkezdte működését a Zsidó Dokumentációs Központ

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Megkezdte működését a Zsidó Dokumentációs Központ

A rövidített nevén Zsidókként em­lített információs központ a B’nai B’rith budapesti páholyának kezdeményezésére jött létre. Az er­ről szóló kétoldalas tervezet nagy ívű koncepciót fogalmaz meg: gyakorlatilag a magyarországi zsidóság működésével kapcsolatos minden írott anyagot doku­mentálni kíván – számítógépen, majd később az interneten is. Ebbe beletarto­zik minden zsidó témájú sajtóanyag, könyv, kézirat, hatósági irat – terveik szerint egyedül a levéltári anyagok táro­lásától tekintenek el, amelyeket csupán nyomon követnek, az érintett levéltá­rakkal együttműködve. Különös súllyal esnek latba az antiszemita irományok és megnyilvánulások, illetve az ezzel kapcsolatos publikációk, melyekről a tervek szerint évente külön jelentést ál­lítanának össze.

Rövid távon a folyó évi anyag gyűjté­sének megszervezése a cél, hosszabb távon azonban 1945-ig visszamenőleg is fel akarják térképezni a fent említett kategóriákba tartozó összes fellelhető iratot. Szeszlér Tibor B’nai B’rith elnök elképzelése szerint – a folyó esz­tendei anyag gyűjtése mellett – minden esztendőben egy korábbi év dokumen­tációját is összeállítanák.

A hiánypótló kezdeményezést zsidó körökben általános helyeslés fogadta – melynek jeleként a Mazsihisz kisebb volumenű anyagi támogatást is nyúj­tott. Jelenleg ugyanis semmiféle átfo­gó zsidó adatbázis nem létezik. A Ma­zsihisz sajtófigyelő segítségével gyűjti a zsidó vonatkozású sajtóanyagokat. A Komoróczy Géza vezette MTA Judaisztikai Kutatócsoport könyvtárában megtalálhatók a kurrens magyarorszá­gi zsidó folyóiratok, melyeket ezen kí­vül a Rabbiképző Intézet – átalakítás miatt huzamos ideje zárva tartó – könyvtárában lehetne föllelni. A zsidó témájú könyveket sehol nem gyűjtik szisztematikusan. Az előző negyedév jelentősebb publikációiról a Múlt és Jövő rovata, a Mustra ad áttekintést.

Az új kezdeményezés tehát valódi hi­ányt pótolna. Az elvi koncepció kidol­gozása és a számítógépek, valamint a szükséges szoftverek beszerzése – a B’nai B’rith európai központjának se­gítségével – megtörtént. A most követ­kező feladat az, hogy a nagy ívű elgon­dolást átültessék a gyakorlatba: kidol­gozzák az adatgyűjtés és a számítógé­pes rögzítés technikáit, mindezt meg­szervezzék, a már megvásárolt speciá­lis szoftvert az elképzelésekhez igazít­sák, hosszú távra biztosítsák a szüksé­ges anyagi forrásokat. Takarékossági okokból ugyanis egyelőre nem is ren­deltek meg külön sajtófigyelést, ha­nem a Mazsihisz által gyűjtött anyagot kívánják feldolgozni. Ez – Pécsi Vera koordinátor elmondása szerint – egyelőre akadozik. A fent leírt feladato­kat a projekt háromfős vezérkara (Szeszlér Tibor BB-elnök, Varga Lász­ló levéltáros és Gerő András törté­nész), valamint egy ötfős tanácsadó testület hivatott elvégezni – illetve a ki­vitelezést koordinálni.

Mivel előreláthatólag nem lesz lehe­tőség arra, hogy minden feladatot fize­tett munkatársak végezzenek, a kezde­ményezők erősen számítanak az ügy iránt érdeklődő önkéntesek segítségé­re. Elsősorban olyanok jelentkezését várják, akik magánszorgalomból ottho­nukban már összeállítottak egy kisebb-nagyobb dokumentációt, és ezt most hajlandók az új központ rendelkezésé­re bocsátani. Számítanak amatőr sajtófigyelők közreműködésére is.

Címkék:2000-04

[popup][/popup]